Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Komisija za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/22-01/01
URBROJ: 2181-22-01/1-22-01
Dugi Rat, 28. siječnja 2022.

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje

P  O  Z  I  V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2021. godinu

Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2021. godinu.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:

 1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
 2. nagrada Općine Dugi Rat:
  a/ nagrada za životno djelo,
  b/ godišnja nagrada:
  – osobna nagrada,
  – skupna nagrada,
 3. plaketa „Grb Općine Dugi Rat“.

Počasnim građaninom Općine Dugi Rat mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu.

Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, Komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostavit će i mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Dugi Rat dodjeljuje se kao:

nagrada za životno djelo,

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u području gospodarstva, znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života općine Dugi Rat.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini, u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života u prethodnoj godini.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše: jedna nagrada za životno djelo,  tri osobne nagrade i dvije skupne nagrade.

Plaketa Općine Dugi Rat je odličje u znak priznanja koje se dodjeljuje za rad i djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama iz članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat, te gradovima i općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost u pismenom obliku predloženog kandidata. Podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i pismenu izjavu supredlagatelja kojom se podupire njegov prijedlog i koji udovoljava odredbama iz članka 16. uvodno cit. Odluke. Podnositelj prijedloga je dužan  točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl., koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za nagradu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom „za javna priznanja Općine“, do zaključno 24. veljače 2022. godine.

Komisija za dodjelu javnih priznanja

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.