Search
Close this search box.

V. izmjene PPUO

Odluka o V. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .doc

Elaborat Prostornog plana uređennja Općine Dugi Rat – V. izmjene i dopune .pdf


Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat – V. izmjene i dopune – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA .pdf


Poštovani,

Općinsko vijeće Dugog Rata donijelo je 30.01.2018. odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat.
Plan je upućen u javnu raspravu u trajanju od 06.04.2018. do 13.04.2018.

Po završetku javne rasprave obrađena su mišljenja, prijedlozi i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i pripremljeno je izvješće o javnoj raspravi.

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu prostornog uređenja te Vam sukladno navedenom u privitku dostavljamo Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat radi objave na mrežnoj stranici Ministarstva.

 • Izvješće o javnoj raspravi .pdf

Klasa: 350-02/17-01/13
Urbroj: 2155/02-02/1-18-7
Dugi Rat, 23.03.2018.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 I 65/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 06.04.2018. do 13.04.2018. godine.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Dugi Rat 12.04.2018. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
 • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 12.04.2018.
 • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 13.04.2018. do 15h.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

PRILOZI:

 • Prijedlog plana za javnu raspravu [PDF]
 • Nacrt prijedloga plana [PDF]

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), članaka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.,106/03., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat“ br. 4/09) Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 21.03.2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat za javnu raspravu

I.

Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi Rat za javnu raspravu, kojega je izradio stručni izrađivač Arhitektonski Atelier Deset iz Zagreba. Elaborat prijedloga plana za javnu raspravu sadrži:

 1. Tekstualni dio:
 • Odluka o donošenju s odredbama za provođenje
 1. Grafički dio:
  NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA mjerilo
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1 : 25000
2.1. PROMETNA MREŽA 1 : 25000
3.5. POVRŠINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 1 : 25000
4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000
4.2. POVRŠINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 1 : 5000
 1. Obavezne priloge:
 • Obrazloženje plana
 • Evidencija izrade plana
 • Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana i podaci o tvrtki izrađivača

II.

Ovlašćuje se upravni odjel Općine Dugi Rat da provede javnu raspravu o prijedlogu plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

 • Javni uvid u prijedlog plana trajat će 8 dana, od 06.04.2018. do 13.04.2018., sukladno stavku 2. članka 98. Zakonu o prostornom uređenju.
 • Oglas javne rasprave objavit će se, sukladno stavku 3. članka 96. Zakona o prostornom uređenju, najmanje osam dana prije početka javne rasprave u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Dugi Rat.
 • Oglas javne rasprave sadržavat će, sukladno stavku 4. članka 96. Zakona o prostornom uređenju, mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana, mjesto i datum javnog izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana.
 • Pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se, sukladno stavku 1. članka 97. Zakona o prostornom uređenju, javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu plana.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/17-01/13
URBROJ: 2155/02-02/1-18-6
Dugi Rat, 21.03.2018.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić dipl.ing.


POZIV JAVNOSTI NA DOSTAVU MIŠLJENJA I PRIJEDLOGA

U svrhu informiranja javnosti, objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dugi Rat Nacrt prijedloga V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj nacrta prijedloga.

Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela – Općina Dugi Rat Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, ili putem emaila: pristupinfo@dugirat.hr  i to u roku od 30 dana od dana objave odnosno od 05. ožujka do 05. travnja 2018. godine.

 • Nacrt prijedloga plana [PDF]

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 10. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. donosi

ODLUKU
o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

1.    Pravna osnova za donošenje odluke

Općina Dugi Rat pristupa izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (Službeni glasnik Općine Dugi Rat broj 2/09, 9/09, 10/14, 3/15, 3/16 i 11/17-pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Plan) temeljem članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

2.    Obuhvat plana

Izmjene i dopune Plana odnose se isključivo na slijedeća područja:

1.    Površina javne namjene s oznakom D u naselju Dugi Rat.
2.    Površina za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB u naselju Dugi Rat.
3.    Površine za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB.
4.    Turistička zona Golubinka u naselju Duće.
5.    Površina gospodarske namjene s oznakom I u naselju Dugi Rat.
6.    Trasa brze ceste Split – Solin – Omiš u dijelu u kojem prolazi naseljem Duće
7.    Turistička zona na području bivšeg odmarališta Zenica u naselju Duće
8.    Dio površine sportsko rekreacijske namjene s oznakom R u naselju Jesenice
9.    Nerazvrstane ceste

3.    Ocjena stanja u obuhvatu plana

Na područjima navedenima u prethodnom članku Planom će se izmijeniti:

1.    Za k.č.br. 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2419, 2420, 2421, 2422 i dio 2425/1 k.o. Duće planom je određena javna namjena jer se u toj zoni planiralo rušenje postojećih stambenih građevina i gradnja novih sadržaja javne namjene: ambulante, sportske dvorane, vatrogasnog doma, a sve u sklopu realizacije turističke zone “Dalmacija” s lukom nautičkog turizma, koja je planirana na području nekadašnje tvornice ferolegura. Taj se plan pokazao isuviše abicioznim i potpuno neprovedivim. U međuvremenu je donesen “Zakon o postupanju s s bespravno izgrađenim građevinama” (NN 86/12, 143/13 i 65/17) kojime se omogućuje ozakonjenje većine bespravne gradnje, osim one izgrađene na površinama koje su prostornim planom predviđene za javnu namjenu. Slijedom toga vlasnici stanova u postojećim zgradama izgrađenima na navedenim česticama ne mogu ozakoniti svoje bespravno izgrađene balkone, terase, dogradnje i drugo.
2.    Za k.č.br. 2224 k.o. Duće planom je određena namjena uređenog obalnog pojasa s oznakom OB. Ova namjena u pravilu obuhvaća pojas pomorskog dobra i čestice u javnom vlasništvu koje graniče s pomorskim dobrom. Ova čestica je privatno vlasništvo te nema nikakvog razloga da se ona tretira drukčije od susjednih vlasničkih čestica u tom području, a te su sve redom označene kao mješovita namjena u obalnom pojasu s oznakom MO.
3.    Na površinama planiranima za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB planom su utvrđeni uvjeti kojima se na ovim površinama omogućuje gradnja i uređenje parkirališta, zelenih površina, obalne šetnice, komunalnih vezova, plaže i građevina u funkciji uređene plaže (tuševi, sanitarni čvorovi, spremišta rekvizita i slično) te dječja igrališta, bazeni, tobogani i druge atrakcije na vodi. Planom nije omogućena gradnja montažnih ugostiteljskih plažnih objekata koji su važan dio turističke ponude.
4.    Na k.č.br. 3490/2, 3490/3, 3494, 3481/3, 3481/4, 3456/1, 3456/2, 3454 i 3455 k.o. Duće planom je određena namjena turističke zone „Golubinka“ u površini od oko 4.500 m2. U južnom dijelu zone izgrađen je hotel s 4 zvjezdice „Damiani“, tlocrtne površine oko 350 m2. Vlasnik hotela namjerava nastaviti uređivanje zone gradnjom hotela visoke kategorije kapaciteta oko 100 soba koji će značajno proširiti turističku ponudu Duća i doprinijeti  atraktivnost i prepoznatljivost cijelog naselja.
5.    Za dio k.č.br. 2571 i dio k.č.br. 2574 k.o. Duće planom je određena gospodarska namjena s oznakom I. Općina Dugi Rat prodala je dijelove tih čestica 2007. godine Jerku Vukasoviću koji ih je kupio s namjerom gradnje stambene građevine.
6.    Trasa planirane brze ceste Solin – Split – Omiš je u razradi projekta pomaknuta unutar planskog koridora te je u Planu potrebno izvršiti korekciju trase.
7.    U istočnom dijelu naselja Duće planom je određena površina turističke namjene s oznakom T1 na kojoj je izgrađeno radničko odmaralište „Zenica“ koje već desetljećima nije u funkciji. Recentno izgrađeni i otvoreni hotel „Plaža“ uveo je potpuno novu razinu turističke ponude kojom je značajno unaprijeđen ukupni turistički „image“ kako naselja Duće tako i cijele Općine Dugi Rat te se bez sumnje može smjernicom za daljnji razvoj turizma.
8.    U zapadnom dijelu naselje Jesenice planom je određena površina sportsko rekreacijske namjene s oznakom R. Općini se obratio vlasnik k.č.br. 4611/1, 4611/2, 4612/1 i 4612/2 k.o. Jesenice koje se nalaze u južnom dijelu planirane sportske zone sa zahtjevom da se navedeno čestice prenamjene u građevinsko područje stambene i mješovite namjene. Navedene čestice se nalaze na relativno strmom terenu koji nije pogodan za uređenje sportskih sadržaja a uz to općina nema i u doglednom razdoblju neće imati sredstava za otkup navedenih čestica i njihovo privođenje planiranoj namjeni.
9.    Općina je zaprimila zahtjev za ucrtavanjem nerazvrstane ceste na području naselja Sumpetar kojom se omogućuje pristup do čestica na kojima su već izgrađene građevine koje nemaju adekvatan kolni pristup.

4.    Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Ovom odlukom određuju se slijedeći ciljevi izrade Plana:

1.    U grafičkom prikazu građevinskog područja promijenit će se namjena za k.č.br. 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2419, 2420, 2421, 2422 i dio 2425/1 k.o. Duće iz javne namjene (D) u mješovitu namjenu u obalnom području (MO).
2.    U grafičkom prikazu građevinskog područja promijenit će se namjena za k.č.br. 2224 k.o. Duće iz uređenja obalnog pojasa (OB) u mješovitu namjenu u obalnom području (MO).
3.    Izmjenom članka 19. Odredbi za provođenje plana omogućit će se da se u detaljnijoj razradi kroz izradu Urbanističkih planova uređenja na površinama uređenog obalnog pojasa s oznakom OB planiraju montažne ugostiteljske građevine te će se odrediti načelni uvjeti za njihovu gradnju.
4.    Izmjenom članka 27. Odredbi za provođenje, kojim su određeni uvjeti gradnje turističke zone Golubinka, omogućit će se gradnja hotela koji se sastoji od više građevina građenih na kosom terenu koje mogu biti funkcionalno povezane hodnicima i time omogućiti gradnja hotela sukladno idejnom rješenju koje je izradio investitor. U grafičkom prikazu građevinskog područja površina turističke zone „Golubinka“ proširit će se na k.č.br. 3495/1 i dio 3509/1 k.o. Duće koje su u vlasništvu tvrtke koja vodi postojeći hotel. Površina turističke zone povećat će se s 0,45 ha na 0,56 ha.
5.    Namjena dijela k.č.br. 2571 i dijela k.č.br. 2574 k.o. Duće promijeniti će se iz gospodarske u mješovitu, pretežito stambenu čime će se omogućiti formiranje građevne čestice za gradnju stambene građevine.
6.    Izmjenama Plana izvršit će se usklađenje planirane trase brze ceste Solin – Split – Omiš s projektiranom trasom na temelju koje je izrađena studija utjecaja na okoliš i na temelju koje će se izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijska dozvola.
7.    Izmjenom članka 28. Odredbi za provođenje plana promijeniti će se prostorno planski koeficijenti i pokazatelji za zonu turističke namjene u istočnom dijelu naselja Duće te time omogućiti gradnja hotela visoke kategorije i unaprijeđenje turističke ponude naselja i općine.
8.    Namjena k.č.br. 4611/1, 4611/2, 4612/1 i 4612/2 k.o. Jesenice promijeniti će se iz sportsko rekreacijske u mješovitu, pretežito stambenu.
9.    Izmjenama Plana ucrtati će se planirane nerazvrstane ceste sukladno zahtjevima podnesenima u toku izrade.

5.    Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana

Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

6.    Način pribavljanja stručnih rješenja

Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.

7.    Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana

Plan će se izraditi na na katastarskim planovima u digitalnom vektorskom formatu na kojima je izrađen važeći plan.

8.    Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:

1.    Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb
2.    Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split
3.    Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split
4.    Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
5.    Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
6.    Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split
7.    Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
8.    Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
9.    HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš
10.    HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split
11.    HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
12.    „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš
13.    „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
14.    MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split
15.    Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split
16.    Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
17.    Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split
18.    Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš
19.    Mjesni Odbori Duće, Dugi Rat i Jesenice

9.    Rokovi za izradu plana

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.

1.    Nositelj izrade će po donošenju odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. (čl. 88.)
2.    Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima uputiti poziv da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 90.)
3.    Nositelj izrade će na mrežnoj stranici Općine i oglasnoj ploči uputiti poziv građanima da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana.
4.    Po isteku roka za dostavljanje zahtjeva za izradu plana izrađivač će nositelju izrade dostaviti nacrt prijedloga plana.
5.    Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana za javnu raspravu. (čl. 95.)
6.    Javna rasprava o prijedlogu plana objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama MGiPU i Općine. (čl. 96.)
7.    Nositelj izrade dostavit  će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim odborima. (čl. 97.)
8.    Prijedlog plana stavit će se na javni uvid na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine i  MGiPU. (čl. 98.)
9.    Javna rasprava trajat će 8 dana. (čl. 98.)
10.    U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.
11.    Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasprave smatrat će se da su suglasna s prijedlogom plana. (čl. 101.)
12.    Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana.
13.    Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MGiPU, a izvješće o javnoj raspravi na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i  MGiPU. (čl. 102.)
14.    Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.)
15.    Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije radi davanja mišljenja o usklađenosti konačnog prijedloga s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. (čl. 107.)
16.    Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja suglasnosti. (čl. 108.)
17.    Po dobivanju suglasnosti MGiPU nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
18.    Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat provest će postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene u kojem će se na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš utvrditi da li je za plan potrebno provesti stratešku procjenu.
19.    Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provest će se sukladno odredbama članaka 68. – 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15).

10.    Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana

Do usvajanja plana u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem prostornom planu uređenja općine.

11.    Izvori financiranja plana

Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat i iz drugih izvora.

12.    Ova odluka stupa na snagu osmog dana danom objave u „Službenom glasniku“. – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 350-02/17-01/13
URBROJ: 2155/02-01/1-18-2
Dugi Rat, 30. siječnja 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Grafički prilozi [PDF]
Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat – V. izmjene i dopune – Nacrt prijedloga plana [PDF]

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.