Search
Close this search box.

Na temelju članka 28. 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

OGLAS
za prijam u službu namještenika

u odjel Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – Vlastiti pogon na radno mjesto Namještenik/-ica za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, 3 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao i uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebni uvjet:

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) mjeseca na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće:

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u natječaju pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20)  uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 48.f citiranog Zakona.

Svi prilozi mogu biti neovjereni preslici.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  oglasu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Dugi Rat https://dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz naznaku /natječaj za Namještenika/-ica za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti /.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-02/22-01/03
URBROJ: 2181-22-03/1-22-1
Dugi Rat, 10. svibnja 2022.

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.