Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 620-01/22-01/02
URBROJ: 2181-22-02/1-23-7
Dugi Rat, 10. siječnja 2023.godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 5/21) i članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU I FINANCIRANJU
PROGRAMA/PROJEKATA IZ PODRUČJA SPORTA

1. Temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba u području sporta Općine Dugi Rat za 2023. godinu, KLASA: 620-01/22-01/01, URBROJ: 2181-22-02/1-22-1 od 24. listopada 2022. godine, te izvršene provjere prijava programa/projekata od strane Povjerenstva za administrativnu provjeru kao i provjere i odabira Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata i utvrđuje lista programa/projekata koji će se financirati na teret Proračuna Općine Dugi Rat za 2023.g. iz Programa javnih potreba u području sporta i to kako slijedi:

r.b. Naziv prijavitelja Naziv programa/projekta Odobreni iznos za financiranje projekta u kn Odobreni iznos za financiranje projekta u €
1. Rukometni klub Orkan Financiranje redovne djelatnosti  rukometnog kluba Orkan u  2023. g. 160.000,00 kn 21.235,65 €
2. Rukometni klub Hrvatski dragovoljac Financiranje redovne djelatnosti   rukometnog kluba Hrvatski dragovoljac u 2023. g. 450.000,00 kn 59.725,26 €
3. Nogometni klub Orkan Financiranje redovne djelatnosti nogometnog kluba Orkan  u 2023. g. 440.000,00 kn 58.398,04 €
4. Kickboxing klub Dalmacija Sufinanciranje redovne djelatnosti i natjecanja na raznim prvenstvima u RH i međunarodnih natjecanja u 2023. g. 50.000,00 kn 6.636,14 €
5. Klub tajlandskog boksa Dalmacija Sufinanciranje redovne djelatnosti i natjecanja na raznim prvenstvima u RH i međunarodnih natjecanja u 2023. g. 30.000,00 kn 3.981,68 €
6. Jedriličarski   klub Orišac Sufinanciranje redovne djelatnosti Jedriličarskog   kluba Orišac   u 2023. g. 20.000,00 kn 2.654,46  €
7. Vaterpolo klub Korenat Sufinanciranje redovne djelatnosti  Vaterpolo kluba Korenat  u 2023. g. 25.000,00 kn 3.318,07 €
8. Ronilački klub Jadran Sufinanciranje redovne djelatnosti u 2023. g. 5.000,00 kn 663,61 €
9. Mali nogomet (MNK Sv. Josip Dugi Rat, MNK Sv. Roko Jesenice) Mali nogomet u 2023. g. 30.000,00 kn 3.981,68 €
10. MNK Futsal Dugi Rat Sufinanciranje redovne djelatnosti u 2023. g. 25.000,00 kn 3.318,07 €
11. Trail i Treking klub PD Treksy, Dugi Rat Sufinanciranje redovne djelatnosti u 2023. g. 10.000,00 kn 1.327,23 €

2. S udrugama koje su ostvarile financijske potpore sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuju međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju.

3. Općina Dugi Rat ima pravo obustaviti dodjelu ili smanjiti iznos sredstva namijenjen provedbi programa/projekta i u slučaju da dođe do poremećaja u ostvarivanju planiranih prihoda Općine Dugi Rat. O okolnostima iz ovoga članka, Općina će obavijestiti Korisnika pisanim putem.

4. Sredstva neraspoređena po Natječaju, kao i sredstva koja korisnik potpore bez opravdanih razloga propusti ugovoriti, a u svezi s financiranjem odobrenog programa/projekta, koristit će se na temelju posebnih odluka općinskog načelnika, kroz potpore male vrijednosti ili se ista uopće neće utrošiti kad za njihovu namjenu nije iskazan interes u provedenom Natječaju.

5. Prijavitelji imaju pravo na prigovor u roku 8 radnih dana od objave ovih Rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili se predaju neposredno na protokol Općine na istoj adresi.
Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka. Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu pozivnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.

6. Javnom objavom ovih rezultata na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat svi prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima Poziva.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.