Search
Close this search box.

Na temelju članka 10. Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat. čest. 2579/1 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 3/21) i točke 9. Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat. čest. 2579/1 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat (Narodne novine“ broj 97/21) općinski načelnik općine Dugi Rat donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat. čest. 2579/1 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat

I.

Poništava se javni natječaj za neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat. čest. 2579/1 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat koji je objavljen u Narodnim novinama broj 97/2021 na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat 03. rujna 2021. godine.

II.

Uplaćena jamčevina vratiti će se svim uplatiteljima jamčevine i ponuditeljima na njihov bankovni račun u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Općina Dugi Rat sukladno natječajnim uvjetima zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

III.

Ova Odluka je konačna te stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/102
URBROJ: 2155/02-02/3-21-05
Dugi Rat, 25. listopada 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.