Search
Close this search box.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat, donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za korištenje javnih površina

I. Poništava se Javni natječaj za korištenje javne površine (KLASA: 024-06/22-01/112, URBROJ: 2181-22-2/1-22-1 od 27. prosinca 2022. na:

1) kat. čest. zem. 2258/1, k.o. Duće i
2) kat.čest.zem. 2628/1 k.o. Duće

za postavljanje  kioska i to iz razloga što za iste nije pristigla nijedna ponuda.

II. Ova Odluka je konačna te stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-06/22-01/112
URBROJ: 2181-22-2/1-23-2
Dugi Rat, 11. siječnja 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr.
Tonči Bauk, dipl.ing.

DOSTAVITI:

  1. Jedinstveni upravni odjel – ovdje
  2. Arhiva
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.