Search
Close this search box.

Općina Dugi Rat
Poljička cesta 133
OIB: 70748151333

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

J A V N I    P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA – GROBLJE POD STOMORICOM u naselju DUĆE na k.č. 3261, 3263, 3264, 3268, 3269, 3270, 3271 i 3272 (zemljišnoknjižnih oznaka: k.č. 2276, 2368/1, 2368/11, 2369/2, 2371/1, 2371/2, 2371/4,
2377/1, 2377/2, 3140, 3142/1 i 3142/2) u k.o. DUĆE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave – OPĆINA DUGI RAT, POLJIČKA CESTA 133, DUGI RAT, 21315 DUGI RAT.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka ISHODIŠTE društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske poslove i usluge, Dugi Rat, Poljički trg 3.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započelo je dana 23.03.2022.godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12.04.2022. godine u vremenu od 09:00-11:00 sati u prostorijama tvrtke ISHODIŠTE društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske poslove i usluge, Dugi Rat, Poljički trg 3.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.