Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 610-01/22-01/01
URBROJ: 2181-22-02/1-22-1
Dugi Rat, 01. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat

o b j a v lj u j e

JAVNI NATJEČAJ
za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2022. godinu

I.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijedloga programa i projekata u kulturi za 2022. godinu, koji su od javnog interesa za Općinu Dugi Rat.

U proračunu Općine Dugi Rat a za 2022. godinu, za Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini planirano je ukupno je 230.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata u kulturi Općine Dugi Rat.

II.

Prijedlozi programa po ovom Pozivu mogu se podnositi za sljedeća programska područja:

 1. Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti
 2. Dramska i plesna umjetnost te izvedbene umjetnosti
 3. Knjižna, nakladnička i knjižničarska djelatnost
 4. Vizualne umjetnosti
 5. Kulturno-umjetnički amaterizam
 6. Inovativne umjetničke i kulturne prakse
 7. Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine.
 8. Zaštite i očuvanja arheološke baštine

III.

Pravo podnošenja prijava imaju udruge i ostale organizacije civilnog društva koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

IV.

Tekst Natječaja i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/.

Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

U proračunu Općine Dugi Rat osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u kulturi od interesa za Općinu Dugi Rat.

Od interesa za Općinu Dugi Rat smatrati će se programi/projekti koji promiču međukulturalni dijalog, razvoj civilnog društva; koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost prijavitelja te oni programi/projekti koji se odvijaju kontinuirano.

U konačni Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat uvrstiti će se, zajedno s usvojenim programima s javnog natječaja, i sredstva za ulaganja u održavaje zgrada kulture te kulturne manifestacije “Dugoratsko ljeto 2022” koje će biti dio posebnog poziva za organizaciju Dugoratskog ljeta u suradnju sa Turističkom zajednicom Općine Dugi Rat.

V.

Ukupna planirana vrijednost Poziva za 2022. godinu je 230.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 3.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

U programu javnih potreba planirana su i dodatna sredstva za ulaganja u održavanje zgrada kulture te kulturnu manifestaciju “Dugoratsko ljeto 2022” koje će biti dio posebnog poziva za organizaciju Dugoratskog ljeta u suradnju sa Turističkom zajednicom Općine Dugi Rat.

VI.

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom „Javni natječaj za financiranje projekata/programa u kulturi za  2022. godini – ne otvarati“.

Prijave se mogu podnositi i neposredno na protokol Općine na istoj adresi.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 30. ožujka 2022. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka zatim prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

VII.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/, najdalje u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava za provedbu odobrenih projekata/programa.

Prijave koje nisu napisane na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku, kao i one kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca) neće se razmatrati.

VIII.

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

IX.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Općine: https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/. Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

Obvezna dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv:

Popis priloga:

 1. Izvješće o ostvarenju plana za 2021. godinu
 2. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2021. godinu – obrazac PROR-POT za 2021. godinu (ukoliko je primjenjivo)
 3. Izvadak iz odgovarajućeg registra

X.

Nakon provedene administrativne provjere i stručne ocjene, svi prihvaćeni programi i projekti objavit će se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat, a prijavitelji čiji projekti ne budu prihvaćeni dobit će o tome pisanu obavijest putem pošte ili elektroničke pošte.

XI.

Upute za prijavitelje i propisani obrasci sastavni su dio ovog Poziva.

Prije ispunjavanja obrazaca pažljivo pročitajte Upute za prijavitelje.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.


Prilozi:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.