Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 620-01/22-01/02
URBROJ: 2181-22-02/1-22-1
Dugi Rat, 24. listopada 2022. godine

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, („Narodne novine”, broj 26/15), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat

o b j a v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata javnih potreba u području sporta Općine Dugi Rat za 2023. godinu

I.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijedloga programa i projekata u području sporta za 2023. godinu, koji su od javnog interesa za Općinu Dugi Rat.

U proračunu Općine Dugi Rat a za 2023. godinu planiraju se sredstva za financijsku potporu programa sportskih udruga (klubova) namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

II.

Općina Dugi Rat će u 2023. godini će sufinancirati provedbu programa/projekata sportskih udruga za sljedeće aktivnosti:

III.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Dugi Rat čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti povjerenstvo ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama te moraju ispunjavati sve druge uvijete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

IV.

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom „Javni natječaj za financiranje projekata/programa u području sporta u 2023. godini – ne otvarati“.

Prijave se mogu podnositi i neposredno na protokol Općine na istoj adresi.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 23. studenoga 2022. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka zatim prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

V.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/, najdalje u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava za provedbu odobrenih projekata/programa.

Prijave koje nisu napisane na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku, kao i one kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca) neće se razmatrati.

VI.

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

VII.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Općine https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/. Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

Obvezna dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv:

Popis priloga:

  1. Ispis iz Registra udruga,
  2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od tri (3) mjeseca od dana objave javnog natječaja da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe ili pisanu izjavu o nekažnjavanju;
  3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu ne stariju od 30 dana;

VIII.

Nakon provedene administrativne provjere i stručne ocjene, svi prihvaćeni programi i projekti objavit će se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat, a prijavitelji čiji projekti ne budu prihvaćeni dobit će o tome pisanu obavijest putem pošte ili elektroničke pošte.

Prijavitelji čiji projekti budu prihvaćeni biti će ugovorno obvezani dostavljati po završetku svakog kvartala opisno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima na ugovoreni način i u ugovorenom roku.

IX.

Upute za prijavitelje i propisani obrasci sastavni su dio ovog Poziva.

Prije ispunjavanja obrazaca pažljivo pročitajte Upute za prijavitelje.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


Obvezna dokumentacija:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.