Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 550-01/22-01/01
URBROJ: 2181-22-02/1-22-1
Dugi Rat, 28. veljače 2022. godine

Temeljem članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 57. Zakona o ustanovama („Narodne novine“br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat, dana 28. veljače 2022. godine o b j a v l j u j e   s e

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi za Općinu Dugi Rat u 2022. godini

I.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na područje rada socijalne skrbi da se prijave na ovaj Javni natječaj za financiranje projekata/programa.

II.

Općina Dugi Rat će u 2022. godini će sufinancirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

 1. Socijalna skrb
 2. Zaštita zdravlja građana
 3. Socijalna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

III.

 1. Djelatnosti socijalne skrbi  u čije područje spadaju slijedeće ciljane skupine:
  • djecu i mladež, a osobito one s rizičnim ponašanjem
  • obitelji a osobito one u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • osobe s invaliditetom
  • kronično bolesne osobe
  • osobe starije životne dobi
  • žrtve i počinitelje obiteljskog nasilja
  • beskućnike i druge marginalne skupine građana
 1. Zaštitu zdravlja građana, a osobito:
  • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
  • prevenciju i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja
  • prepoznavanje razvojnih poteškoća u prvim godinama života djece te pravovremena intervencija i pomoć djeci i njihovim roditeljima
  • prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta
 1. Skrb za hrvatske branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata:
  • očuvanje temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
  • pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji.

IV.

Za financiranje projekata i programa u okviru ovog Javnog poziva planiran je iznos od  193.000,00 kuna.

Ukupno planirana  sredstva u području   socijalne skrbi su 123.000,00 kn.

Ukupno planirana  sredstva u području zaštite zdravlja  građana su 22.000,00 kn.

Ukupno planirana  sredstva u području socijalna zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji su 48.000,00 kn.

U konačni Program javnih potreba području socijalne skrbi Općine Dugi Rat uvrstiti će se, i ostala sredstva socijalne pomoći koja nisu predmet ovog javnog natječaja.

V.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, društveno-humanitarne organizacije te ustanove i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje imaju sjedište na području Općine ili iznimno na području druge jedinice lokalne samouprave ukoliko djeluju za potrebe stanovnika Općine Dugi Rat, registrirane su za jedno od navedenih područja društvenih djelatnosti te koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda, sukladno odredbama dokumentacija za provedbu Javnog natječaja.

VI.

Javni poziv je otvoren od 01. ožujka 2022. do 30. ožujka 2022. godine.

Kriterij za odabir programa/projekta, iznosi financiranja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u Dokumentaciji za provedbu natječaja, koja je dostupna je na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat: https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/.

VII.

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom „Javni natječaj za financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi u 2022. godini – ne otvarati“.

Prijave se mogu podnositi i neposredno na protokol Općine na istoj adresi.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 30. ožujka 2022. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka zatim prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

VIII.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/, najdalje u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava za provedbu odobrenih projekata/programa.

Prijave koje nisu napisane na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku, kao i one kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca) neće se razmatrati.

IX.

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

X.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Općine: https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/. Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

Obvezna dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv:

Popis priloga:

 1. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
 2. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2021. godinu – obrazac PROR-POT za 2021.godinu
 3. Izvadak iz odgovarajućeg registra

XI.

Nakon provedene administrativne provjere i stručne ocjene, svi prihvaćeni programi i projekti objavit će se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat, a prijavitelji čiji projekti ne budu prihvaćeni dobit će o tome pisanu obavijest putem pošte ili elektroničke pošte.

XII.

Upute za prijavitelje i propisani obrasci sastavni su dio ovog Poziva.

Prije ispunjavanja obrazaca pažljivo pročitajte Upute za prijavitelje.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.


Prilozi:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.