Search
Close this search box.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 3/2017), općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

 

 1. Predmet zakupa je neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Dugi Rat u Dugom Ratu, predio Glavica, k.o. Duće i to dio kat.čest.zem. 2580/1, površine 243 m², namjene: otvoreno skladište i postavljanje kioska.
 2. Zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina.
 3. Zakup nekretnine može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja namjeni zemljišta određenoj prostorno-planskom dokumentacijom Općine Dugi Rat.
 4. Početni iznos mjesečne zakupnine je 583,20 kn.
 5. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.
 6. Zemljište se daje u zakup u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore zakupnika.
 7. Pravo podnošenja pisane ponude za sudjelovanje u natječaju imaju sve fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju natječajne uvjete i koje nemaju nikakvih dugovanja prema Općini.
 8. Neće se razmatrati ponude:
  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Dugi Rat zbog neisp unjenih dospjelih obveza starijih od 3 mjeseca od dana objave natječaja (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje javnih površina, naknada za koncesijska odobrenja i sl.) ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 1. Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u visini početnog iznosa zakupnine (583,20 kn) u korist proračuna Općine Dugi Rat broj IBAN HR1523900011810000007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB.
 2. Pisana ponuda mora sadržavati:
  • naziv odnosno osobno ime natjecatelja i adresu te OIB,
  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
  • opis djelatnosti za koju se zemljište namjerava uzeti u zakup,
  • presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar ne stariju od 3 mjeseca od dana izdavanja,
  • presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • presliku potvrde nadležne Porezne uprave o stanju poreznog duga natjecatelja ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja,
  • potvrdu da nema dugovanja prema Općini Dugi Rat,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • broj žiro računa radi povrata jamčevine ukoliko natjecatelj ne uspije u natječaju ili ako se natječaj poništi.
 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“odnosno najkasnije do 30. svibnja 2019. godine bez obzira na način dostave.
 2. Pisane ponude sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom podnose se Općini Dugi Rat, Povjerenstvu za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na adresu Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT, putem pošte ili predajom na općinski protokol u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ne otvaraj – prijava za zakup zemljišta“.
 3. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 31. svibnja 2019. godine s početkom u 12 sati u prostorijama općinske vijećnice, Poljička cesta 133, Dugi Rat.
 4. Smatrati će se da je javni natječaj uspio i ako je pristigla samo jedna valjana ponuda.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 6. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od svoje ponude odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
 7. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, preuzeti zemljište i sklopiti ugovor o zakupu.
 8. Ugovor o zakupu sklapa se u obliku ovršne isprave sukladno odredbama Ovršnog zakona, a na trošak zakupnika.
 9. Zakupnik nema pravo dati zemljište ili njegov dio u podzakup.
 10. Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8 do 15 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat ili na tel. 021/734900 i 021/735291.

KLASA: 944-01/19-01/04
URBROJ: 2155/02-04/1-19-2
Dugi Rat, 20. svibnja 2019.

Općina Dugi Rat

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.