Search
Close this search box.

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 25/08), članka 11. stavka  3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97,  128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 13/14), Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

I

Predmet natječaja je odabir najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dugi Rat.

II

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz toč. I ovog Natječaja na podnošenje ponude.

III

Koncesija iz toč. I ovog Natječaja daje se za vremensko razdoblje od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV

Rok za predaju ponuda je 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat, dugirat.hr, kao i u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ kao obavijest.

V

Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA DUGI RAT, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, uz naznaku: »Ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova«, naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.

VI

Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljavati ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
a) isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, kojom gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
b) izjava da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika.
Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne smije biti starija od 30 dana do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na službenoj internetskoj stranici Općine Dugi Rat.
– Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.
c) potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana do objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
d) BON>2/SOL>2 ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelj ne smije biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci dulje od 3 dana.
e) izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih.
f) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova).
g) cjenik dimnjačarskih usluga koji nudi ponuditelj, na obrascu davatelja koncesije koji je sastavni dio dokumentacije

VII

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:
a) kvaliteta usluge (niža cijena pružanja usluga – cjenik, broj ugovora o pružanja istovrsnih ili sličnih usluga prema referentnoj listi)
b) sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije (broj zaposlenih, plan razvoja djelatnosti ponuditelja za razdoblje trajanja koncesije).

VIII

Jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 1.000,00 kuna, javnobilježnički ovjerenu

IX

Žalba na ovaj Natječaj se izjavljuje Općinskom načelniku Općine Dugi Rat , a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana:

X

Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133., radnim danom od 7 do 15 sati ili zatražiti u pisanom obliku na navedenu poštansku adresu.
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.