Search
Close this search box.

Zaštita okoliša

 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx

Podatke o lokacijama MRD po naseljima, lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i područjima u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge možete pogledati ovdje.


Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Dugi Rat

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17; dalje u tekstu: Zakon) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat“, broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 27. sjednici, održanoj 14. veljače 2019. godine donijelo je

ODLUKU

o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Dugi Rat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način provedbe:

 1. Mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada
 2. Mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.

II. MJERE ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

Članak 2.

Mjere iz članka 1. točke 1. ove Odluke uključuju:

 1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
 2. uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
 3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Dugi Rat radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
 4. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, postavljanje prepreka i druge mjere sprječavanja odbacivanja otpada,
 5. izobrazno – informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom,
 6. uspostavu video nadzora, evidentiranih lokacija onečišćenih otpadom, na kojima je uočeno ponavljanje onečišćenja.

1. Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Članak 3.

Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti:

 • putem uspostavljenog sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem web stranice Općine Dugi Rat pod https://dugirat.hr/zastita-okolisa/ ,
 • putem elektronske pošte na adrese objavljene na internetskim stranicama Općine Dugi Rat,
 • putem telefona na telefonske brojeve objavljene na internetskim stranicama Općine Dugi Rat,
 • osobno u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat,
 • putem pošte na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat.

2. Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada

Članak 4.

Općina Dugi Rat, uspostaviti će Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom na području Općine Dugi Rat.

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenih otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim rješenjima te ostalim potrebnim podacima.

3. Provedba redovitog nadzora

Članak 5.

Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, komunalni redar će provoditi redoviti nadzor.

Nadzor nad evidentiranim lokacijama provoditi će se najmanje dva puta godišnje, a na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo ponovljeno odbacivanje otpada, nadzor će se provoditi češće, u skladu s potrebama.

U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji je sastavni dio evidencije iz članka 4. ove Odluke.

4. Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada

Članak 6.

Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada i postavljanje prepreka provoditi će se na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Potrebu za provedbom aktivnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Jedinstveni upravni odjel, a na prijedlog komunalnog redara.

Radi sprečavanja odbacivanja otpada na određenoj lokaciji se mogu poduzimati i druge mjere sprečavanja odbacivanja otpada, u skladu sa propisima.

5. Izobrazno – informativne aktivnosti

Članak 7.

Općina Dugi Rat će osiguravati izobrazno – informativne aktivnosti u vezi pravilnog gospodarenja otpadom:

 • objavom informacija na službenoj mrežnoj stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na mrežnoj stranici Peovica d.o.o. www.peovica.hr ,
 • tiskanjem i dijeljenjem letaka, vodiča, brošura i sl.,
 • promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja,
 • podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,
 • na druge odgovarajuće načine.

6. Postavljanje videonadzora nad ugroženim površinama

Članak 8.

Općina Dugi Rat može po potrebi postaviti kamere na ugroženim površinama pod uvjetima i u skladu sa zakonskim propisima, u svrhu utvrđivanja počinitelja koji nepropisno odbacuju otpad.

III. MJERE ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

1. Postupanje komunalnih redara

Članak 9.

Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. Ove Odluke komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom odjelu Splitsko – dalmatinske županije.

Članak 10.

Istekom roka određenog rješenjem iz članka 9. stavka 2. ove Odluke komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Dugi Rat dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 11.

Općina Dugi Rat ima pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz članka 10.stavka 2. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat,

odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 12.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

2. Akcije prikupljanja otpada

Članak 13.

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati putem akcija prikupljanja otpada.

Radi provedbe akcija pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/10
URBROJ:2155-02/01-19-01
Dugi Rat, 14. veljače 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Obrazloženje

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i to:

 • mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
 • mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Mjere uključuju:

 • uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisnom odbačenom otpadu,
 • uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
 • provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja JLS radi utvrđivanja postojana odbačenog otpada a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
 • te druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela JLS .

U prijedlogu odluke predlažu se još i sljedeće mjere:

 • postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, postavljanje prepreka i druge mjere sprječavanja odbacivanja otpada,
 • izobrazno – informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom i
 • uspostava video nadzora, evidentiranih lokacija onečišćenih otpadom, na kojima je uočeno ponavljanje onečišćenja.

Postupanja i ovlasti komunalnih redara usklađena su sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.


 • Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu .docx

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .pdf
 • Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .pdf

Dana 13. prosinca 2016. godine, općinski načelnik donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluku pogledajte ovdje.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili na e-mail komunalno.redarstvo@dugirat.hr (u privitak e-maila priložite popunjeni obrazac.rtf).

Obrazac za prijavu preuzmite obrazac.rtf.


Plan gospodarenja otpadom

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13), a na temelju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017 – 2022. („Narodne novine“ broj: 03/17) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – drugi
pročišćeni tekst i 3/13), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 54. sjednici, održanoj dana 12. travnja 2017., donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Tekst Plana čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Cjeloviti tekst Plana objaviti će se na web stranici Općine Dugi Rat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2155/02-01-17-1
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Drago Klarić, mag.ing.aedif.

Plana gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje.


Nacrt plana gospodarenja otpadom

Općina Dugi Rat objavljuje

nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
za razdoblje 2017.- 2022. godine

na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid traje 30 dana odnosno zaključno do 01.4.2017. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati na e-mail: silvija.radic@dugirat.hr ili u zatvorenoj omotnici dostavljenoj na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, sa naznakom „MPP na Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022.”, najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 1.4.2017. godine.

Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.