Search
Close this search box.

Zakoni i ostali propisi

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine Dugi Rat:

 1. I)  Općenito
 2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
 3. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11, 93/11)
 5. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj(„Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 6. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske(„Narodne novine“ broj 33/95)
  a.   Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95)
  5.b.   Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/95)
 7. Zakon o žigu(„Narodne novine“ broj 14/19)
  a.   Pravilnik o žigu („Narodne novine“ broj 38/19)
 8. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
  a. Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
  7.b.   Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)
 9. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20)
 10. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18)
  a. Uredba o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 131/17)
  9.b.   Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17)
 • Zakon o sprečavanju sukoba interesa(„Narodne novine“ broj 143/21)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ 150/05)
 • Zakon o općem upravnom postupku(„Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima(„Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, 110/21)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Uredba o uredskom poslovanju(„Narodne novine“ broj 75/21)
  Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88 )
 • Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13151/1433/1593/15120/1618/1862/18115/18102/19, 84/21)
 1. Zakon trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, 40/19, 34/22)
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 • Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17, 36/22)
 • Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15)
 1. II)  Izbori i referendum
 2. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave(„Narodne novine“, broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
 3. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
 4. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10)
 5. Zakon o postupku primopredaje vlasti(„Narodne novine“ broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)
 6. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe I referenduma(„Narodne novine“, broj 29/19, 98/19 )
  a.   Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“ broj 90/13 i 96/13)

III)  Službenici i namještenici

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
  a. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
 2. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
 3. Zakon o radu(„Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)
  a.   Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15 i 35/17)
  3.b.   Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
  3.c.   Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
 4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 5. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
 6. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj(„Narodne novine“ broj 110/19)
 7. IV)  Pravo na pristup informacijama
 8. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22)
  a.  Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
  1.b.   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14)
 9. V)  Zaštita osobnih podataka i tajnost podataka
 10. Zakon o zaštiti osobnih podataka(„Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
  a.   Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“ broj 105/04)
  1.b.   Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“ broj 139/04)
 11. Zakon o tajnosti podataka(„Narodne novine“ broj 79/07 i 86/12)
 12. Zakon o zaštiti tajnosti podataka(„Narodne novine“ 108/96 i 79/07)

VI Nekretnine

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade(„Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19)
 3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina(„Narodne novine“ broj 78/15)
 4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11, 114/21)
 5. Zakon o zemljišnim knjigama(„Narodne novine“ broj 63/19)
 6. Zakon o zakupu u kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)
 7. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)

VII) Gradnja i prostorno uređenje

 1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  a.  Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12 i 139/14)
 4. Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 39/22)
  a. Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90 i 91/11)
  4.b.   Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada („Narodne novine“ broj 30/90)
 5. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

VIII) Civilna zaštita

 1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
 2. IX)  Vatrogastvo
 3. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10, 125/19)
  a. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94)
  1.b.   Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18)
 4. X)  Zaštita od požara
 5. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
  a.  Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
  1.b.   Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12)
 6. XI)  Elementarne nepogode
 7. Zakon o ublažavanju I uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda(„Narodne novine“ broj 16/19)
  a.   Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98)

XII)  Javno okupljanje

 1. Zakon o javnom okupljanju („Narodne novine“ broj 128/99, 150/05, 82/11i 78/12)

XIII)  Udruge

 1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
  a.Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

XIV)  Socijalna skrb

 1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22)
  a.Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 66/15, 35/19, 91/22)
 2. XV) Koncesije
 3. Zakon o koncesijama(„Narodne novine“ broj 69/17, 107/20)
  a.  Uredba o standardnim obrascima za koncesije I njihovoj objavi („Narodne novine“ broj 100/17)

XVI) Groblja i pogrebnička djelatnost

 1. Zakon o grobljima(„Narodne novine“ 19/98, 50/12, 89/17)
  a.  Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
 2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19)

XVII)  Zaštita potrošača

 1. Zakon o zaštiti potrošača(„Narodne novine“ broj 19/22)

XVIII)  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 1. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
 2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti(„Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
 3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma(„Narodne novine“ broj 152/08, 52/19)

XIX)  Poljoprivreda

 1. Zakon o poljoprivredi(„Narodne novine“ broj, 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
 2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
 3. XX)  Šume i vode
 4. Zakon o šumama(„Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
 5. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)

XXI)  Zaštita životinja, prirode i okoliša

 1. Zakon o zaštiti životinja(“Narodne novine“ broj 102/17, 32/19)
 2. Zakon o zaštiti prirode(„Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
 3. Zakon o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  a.  Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
  3.b.  Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

XXII)  Zaštita od buke

 1. Zakon o zaštiti od buke(„Narodne novine“ 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

XXIII)  Proračun i financije

 1. Zakon o proračunu(„Narodne novine“ broj 114/21)
  a Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
  1.b. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13, 1/20)
  1.c. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 10/20, 147/20)
  1.d. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“ broj 71/13 i 57/15)
  1.e. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
  1.f. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 37/22)
 2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu(„Narodne novine“ broj 62/22)
  a.  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini („Narodne novine“ broj 15/22)
 3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti(„Narodne novine“ broj 111/18)
  a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19)
 4. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19)
  a.Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 96/13)
 5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
 6. Zakon o javnoj nabavi(„Narodne novine“ broj 120/16)
  a. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
 7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 8. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
  a. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19)
 9. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 , 143/14, 115/16, 106/18)

XXIV) Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje

 1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19)
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„Narodne novine“ broj 87/08, 56/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)

XXV)  Kultura, umjetnost i sport

 1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09)
 2. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)
 3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19)
 4. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

XXVI)  Ceste i cestovni prijevoz

 1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 )
 2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13, 41/18, 98/19, 30/21, 98/21)
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)

XXVII) Komunalno gospodarstvo

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20)
  a.Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12, 32/20)

XXVIII)  Otpad

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.