Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: UP/I-112-01/23-01/02
URBROJ: 2181-22-03/4-23-20
Dugi Rat, 3. travnja 2023.

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. a u vezi s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i u vezi s člankom 3. stavak 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 15/22 i 04/23)  u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-komunalni redar putem javnog natječaja, po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: pročelnik), donosi

R J E Š E NJ E
o prijmu u službu

I. MARIO MIKAS, sa srednjom stručnom spremom i zanimanjem Strojarski tehničar, koji na dan 03. travnja 2023. godine ima ukupno 10 godina, 10 mjeseci i 25 dana radnog staza od čega 5 godina i 7 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto „Referent-komunalni redar“.

II. Raspored na radno mjesto, dan početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci propisani u članku 27. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, biti će utvrđeni rješenjem o rasporedu, po izvršnosti ovog rješenja.

III. Žalba na ovo rješenje odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja/ice na radno mjesto „Referent-komunalni redar“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 27/2023, dana 8. ožujka 2023. godine, te na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Općine Dugi Rat.

Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

U natječaju je navedeno da kandidati osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete za prijam: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje; najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit i položen vozački ispit B-kategorije, kao i da se natjecati mogu osobe koje nemaju položen državni stručni ispit  uz obavezu da ga polože u zakonskom roku.

U natječaju je također navedeno da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da su kandidati koji ostvaruju pravo zapošljavanju prednosti dužni u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj osobe su bile dužne priložiti: životopis; dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice); presliku svjedodžbe; dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava kandidata); dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana); potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće znanje (preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. koji sadrže vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je osoba obavljala navedene poslove); presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako osoba ima položen državni stručni ispit); presliku vozačke dozvole ili uvjerenja; uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci); vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prema odredbi članka 23. i 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, rješenje o prijemu u službu donosi se za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata, a na temelju izvješća o provedenom postupku i rang-liste o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da se na prijavljeni natječaj prijavila 1 osoba. Povjerenstvo je sukladno ovlastima iz članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo da je pristigla prijava na natječaj pravodobna, kao i da prijavljeni kandidat Mario Mikas ispunjava sve formalne uvjete, te je pozvan na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i usmenog intervjua, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na pisanom testiranju kandidat Mario Mikas je od mogućih 20 bodova ostvario ukupno 11 bodova, odnosno 5 bodova iz općeg dijela i 6 bodova iz posebnog dijela, što je više od 50% od maksimalnog broja bodova iz svakog dijela, čime je ostvario uvjet da se s kandidatom provede intervju.

Na usmenom intervjuu je kandidatu Mariu Mikasu dodijeljeno 8 bodova, što znači da je kandidat Mario Mikas ostvario ukupno 19 od maksimalnih 30 bodova.

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo je objavilo Rezultate pisanog testiranja jedinog kandidata koje je zajedno s Izvješćem o provedenom postupku dostavilo po ovlaštenju pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat u skladu s odredbom članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U skladu s prethodno navedenom odlučeno je primiti u službu kandidata Maria Mikas koji je ostvario uvjete prethodne provjere znanja i sposobnosti te je riješeno kao u točci 1. Izreke ovog rješenja.

Točka 2. ovog rješenja temelji se na odredbama članka 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Točka 3. Izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 25. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Općinskom načelniku Općine Dugi Rat u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje oom tijelu neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se i izjaviti kod ovog tijela usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK
Pavao Tomić, mag. admin. publ.

Dostaviti:

  1. Mario Mikas, Jadranska 12, Dugi Rat
  2. Arhiva, ovdje.
  3. Osobni očevidnik, ovdje.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.