Search
Close this search box.

REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 022-05/21-01/141
URBROJ: 2155/02-02/3-21-2

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

PREDMET: Poziv za nabavu komunalne opreme

Evidencijski broj nabave: NSV 21/35

Dugi Rat, 30. studenoga 2021.

1. Opći podaci

1.1. NARUČITELJ

Naziv: OPĆINA DUGI RAT
Sjedište: Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
OIB: 70748151333
Tel./faks: +385 21 735 291 / +385 21 734 900
Internetska adresa: www.dugirat.hr
Adresa e-pošte: opcina@dugirat.hr
IBAN: HR15 2390 0011 8100 00007

1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

MATEA BRAIČIĆ

Sve obavijesti u vezi s ovim postupkom možete dobiti na: matea.braicic@dugirat.hr

Telefon kontakt: 021/734-900, 735-291

Odgovorna osoba Naručitelja: općinski načelnik mr. Tonči Bauk dipl.ing.

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NSV 21/35

1.4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak jednostavne nabave usluga javnim prikupljanjem ponuda vodi se prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 12/21) i članku 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj: 68/18, 110/18, 32/20).

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost 46.000,00 kn bez PDV-a

1.6. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ILI NARUDŽBENICA

Ugovor o jednostavnoj nabavi robe

1.7. DATUM OBJAVE NA INTERNETSKIM STRANICA

06.12.2021.

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava komunalno opreme za odvojeno prikupljanje otpada: nabava vrtnih i kućnih kompostera te spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjeno djeci školskog i predškolskog uzrasta (edukativni spremnici).

2.2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet nabave je specificiran u Prilogu 3. – Tehnička specifikacija Komposter (Tabela 1.), Tehnička specifikacija Edukativni spremnici (Tabela 2.).

Ponuditelj je dužan upisati tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave, kako bi Naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu. Ponuda će se smatrati neprikladna ukoliko ponuditelj ponudi tehničke karakteristike kompostera i edukativnih spremnika koje nisu sukladne traženim tehničkim karakteristikama iz tehničke specifikacije u prilogu 3. Poziva (Tabela 1 i Tabela 2).

2.3. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Za sve certifikate i norme navedene u Prilogu 3. Tehnička specifikacija Komposter (Tabela 1.), Tehnička specifikacija Edukativni spremnici (Tabela 2.) primjenjuje se princip jednakovrijednosti uz navođenje što obuhvaća ta norma (norma obuhvaća određeni popis karakteristika) odnosno što ponuditelj robe dokazuje tom normom. Uz suglasnost Naručitelja, odrediti će se dokumenti koji će se priznavati kao jednakovrijedni (izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo te tehnička dokumentacija proizvođača iz koje je vidljivo sve što je traženo u Pozivu), odnosno kao dokazno sredstvo sukladnosti s propisanim zahtjevima i kriterijima.

2.4.  TROŠKOVNIK

Troškovnik predmeta nabave mora biti ispunjen na predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta i to neizbrisivom tintom ili računalom.

Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ponuditelj je obvezan ispuniti troškovnik po svim pozicijama te isti ovjeriti potpisom i pečatom.

2.5.  MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Općina Dugi Rat.

2.6. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA UGOVORA

Ugovor o jednostavnoj nabavi robe – komunalne opreme (rok isporuke: 8 tjedana od dana potpisivanja Ugovora).

3. Podaci o ponudi

3.1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

3.2. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se dostavlja isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja ili preporučenom pošiljkom:

OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT
s naznakom „ponuda za nabavu komunalne opreme “kao i naznakom „NE OTVARAJ“.

Na omotnici u gornjem lijevom uglu naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

 3.3. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude se dostavljaju najkasnije do 16. prosinca 2021. godine (četvrtak) do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje stignu poštom ili budu neposredno uručene na općinski protokol do navedenog roka. Ponuda dostavljena nakon isteka roka neće biti uzeta u razmatranje.

3.4. ADRESE ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na web stranici Općine: https://dugirat.hr/postupci-jednostavne-nabave/ na kojoj se može preuzeti potrebna dokumentacija.

Istovremeno s objavom poziva na web stranici Općine, poziv se upućuje na adrese slijedećih gospodarskih subjekata:

  1. KOVA d.o.o., Braće Radića 122 b, 10 410 Velika Gorica – Mraclin, kova@kova.hr
  2. EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6, 51000 Rijeka, info@eol-ekos.hr

Ponude zaprimljene na temelju objave na web stranici općine imaju jednaki status u postupku pregleda i ocjena ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva.

3.5. ROK VALJANOSTI PONUDE

Najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

3.6. KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Najniža cijena uz ispunjenje uvjeta i zahtjeva iz ovog poziva.

4. Odluka o odabiru/poništenju postupka

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima iz ovog Poziva.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu te se objavljuje na web stranici Općine.

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavci komunalno opreme u skladu s uvjetima određenim u ovom pozivu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o odabiru ponude na web stranici.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.