Search
Close this search box.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 610-01/18-01/01
URBROJ: 2155/02-02/1-18-01
Dugi Rat, 09. listopada 2018.

Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14 i 70/17) Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2019. godinu

I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2019. godinu uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2018. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.
Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2019. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

III.

U PODRUČJU SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi:

IV.

U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.
Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2017. godinu.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat.

VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 22. listopada 2018. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 DUGI RAT
s naznakom „PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2019.G.“

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2019. godinu.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

PRILOZI:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.