Search
Close this search box.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika u službu na radno mjesto VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (odrađivanje vježbeničkog staža u trajanju od 1 godinu dana) u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, dana 05. ožujka 2024. godine, objavljuje 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje: 

  1. DB57690  
  2. GG93940
  3. LK73312

a isto će se održati dana 12. ožujka 2024. godine (utorak) s početkom u 08:30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 09:45 sati, dok će u 10:00 sati bit obavljen intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja, odnosno najmanje 50% iz općeg i najmanje 50% iz posebnog dijela.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/24-01/001
URBROJ: 2181-22-03/1-24-009
Dugi Rat, 05. ožujka 2023.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.