Search
Close this search box.

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i Odluke Općinskog Načelnika od 08. ožujka 2023. godine, ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

OGLAS
za prijam u službu namještenika

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto „Pomoćni radnik“ 3 izvršitelja/-ice na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, zbog obavljanja privremenih poslova i poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Opći uvjeti za prijam u službu:

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Osobe su, uz prijavu na oglas, obvezne priložiti:

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze u smislu isprava sukladno posebnom propisu  kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 48. f citiranog Zakona.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), dužna je dostaviti sve dokaze kojim dokazuje svoj status.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti i dokaz o invaliditetu , s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. citiranog Zakona.

Svi prilozi mogu biti u neovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni oglas. Protiv navedene obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Svaki kandidat bit će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a kandidata (npr. Marko Ivić s OIB-om 12345678901 biti će MI78901) te će pod tom šifrom biti pozvan na testiranje.

Na web-stranici Općine Dugi Rat https://dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (obavezno navesti i kontakt broj telefona/mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom: »NE OTVARAJ – Prijava na oglas na određeno vrijeme – Pomoćni radnik“ u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima izbora po ovog oglasu kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja, u cijelosti ili djelomično.

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2181-22-03/4-23-2
Dugi Rat, 8. ožujka 2023.

Općina Dugi Rat

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.