Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 550-01/22-01/02
URBROJ: 2181-22-02/1-23-7
Dugi Rat, 10. siječnja 2023.godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 5/21) i članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

ODLUKU  O  ODABIRU I FINANCIRANJU
PROGRAMA/PROJEKATA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

1. Temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2023. godinu, KLASA: 550-01/22-01/01, URBROJ: 2181-22-02/1-22-1 od 24. listopada 2022. godine, te izvršene provjere prijava programa/projekata od strane Povjerenstva za administrativnu provjeru kao i provjere i odabira Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata i utvrđuje  lista programa/projekata koji će se financirati na teret Proračuna Općine Dugi Rat za 2023.g. iz Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i to kako slijedi:

r.b. Naziv prijavitelja Naziv programa/projekta Odobreni iznos za financiranje projekta u kn Odobreni iznos za financiranje projekta u €
1. Matica umirovljenika Omiš Unapređenje kvalitete života umirovljenika iz korištenja lokalnih resursa javnog i civilnog društva 9.000,00 kn 1.194,51 €
2. Udruga Hrvatski domobran Hodočašća na brojne hrvatske postaje Križnog pita – sudjelovanje u komemoracijama – proslava postojanja HDO 10.000,00 kn 1.327,23 €
3. Klub žena liječenih na dojci, Omiš Edukacijom, prevencijom i rehabilitacijom do dužeg i kvalitetnijeg življenja 14.000,00 kn 1.858,12 €
4. Udruga osoba sa invaliditetom

AGAPE

Osnovna djelatnost Udruge 20.000,00 kn 2.654,46 €
5. Udruga osoba s a posebnim potrebama „Zagrljaj“, Dugi Rat Pomoć potrebitima fizikalnom terapijom, domaćinstvom i kreativnim radionicama 100.000,00 kn 13.272,28 €
6. Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „Prijatelj“ Društvena integracija i alternativne usluge 20.000,00 kn 2.654,46 €
7. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata – Omiš Redovna djelatnost udruge u 2023. g. 12.000,00 kn 1.592,67 €
8. Udruga HVIDR-a Omiš Redovan rad udruge, Proslava godišnjice Omiške bojne 18.000,00 kn 2.389,01 €
9. Udruga izviđača Dugi Rat Redovna djelatnost udruge u 2023. g. 22.000,00 kn 2.919,90 €
10. UO UHDDR Dugi Rat Sredstva potrebna za rad udruge u 2023. g. Koncert za Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti 18.000,00 kn 2.389,01 €

2. S udrugama koje su ostvarile financijske potpore sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuju međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju.

3. Općina Dugi Rat ima pravo obustaviti dodjelu ili smanjiti iznos sredstva namijenjen provedbi programa/projekta i u slučaju da dođe do poremećaja u ostvarivanju planiranih prihoda Općine Dugi Rat. O okolnostima iz ovoga članka, Općina će obavijestiti Korisnika pisanim putem.

4. Sredstva neraspoređena po Natječaju, kao i sredstva koja korisnik potpore bez opravdanih razloga propusti ugovoriti, a u svezi s financiranjem odobrenog programa/projekta, koristit će se na temelju posebnih odluka općinskog načelnika, kroz potpore male vrijednosti ili se ista uopće neće utrošiti kad za njihovu namjenu nije iskazan interes u provedenom Natječaju.

5. Prijavitelji imaju pravo na prigovor u roku 8 radnih dana od objave ovih Rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili se predaju neposredno na protokol Općine na istoj adresi.
Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka. Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu pozivnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.

6. Javnom objavom ovih rezultata na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat svi prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima Poziva.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.