Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 024-06/22-01/45
URBROJ: 2181-22-02/1-22-4
Dugi Rat, 26. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

O D L U K U
o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza zaposlenih osoba s područja Općine Dugi Rat za srpanj i kolovoz 2022. godine

Članak 1.

U članku 2. Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza određenih kategorija mještana s područja Općine Dugi Rat za srpanj i kolovoz 2022. godine dodaje se stavak 3. koji glasi:

(4) Sufinanciranje za mjesec kolovoz 2022. godine će se vršiti isključivo na temelju kompletne dostavljene dokumentacije i dostavljenih original pojedinačnih karata, dok sufinanciranje neće biti moguće za dostavljene karnet karte te pokazne karte.

Članak 2.

Ova dopuna Odluke objaviti će se na službenoj stranici Općine Dugi Rat.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.