Search
Close this search box.

Na temelju članka 6. stavak 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/2017) općinski načelnik Općine Dugi Rat, donosi

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dugi Rat

I. Poništava se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (KLASA: 372-03/19-01/03, URBROJ: 2155/02-02/1-19-1 od 29. siječnja 2019.) koji se nalaze u Dugom Ratu na adresi Jadranska 24, poslovni prostor br.1 ukupne površine 32 m² i poslovni prostor br.2 ukupne površine 24,50 m² i to iz razloga što na iste nije pristigla nijedna pisana prijava za sudjelovanje.

II. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/01
URBROJ: 2155/02-02/1-19-2
Dugi Rat, 25. veljače 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

DOSTAVITI:

  1. Jedinstveni upravni odjel – ovdje
  2. Arhiva
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.