Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/17-01/1
URBROJ: 2155/02-02/1-17-8
Dugi Rat, 24. travnja 2017.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), općinski načelnik donosi sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

I. Poništava se javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-01/17-01/1, URBROJ: 2155/02-02/1-17-1 od 08. ožujka 2017. objavljen u Narodnim novinama broj 20/17 od 08. ožujka 2017. godine.

II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web-stranici Općine Dugi Rat.

IV. Ova Odluka dostaviti će svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.