Search
Close this search box.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 02/18, 2/20 i 4/21-pročišćeni tekst), temeljem Preporuke Stožera CZ Općine Dugi Rat, KLASA: 810-03/20-01/01, URBROJ: 2155/02-02-21-3, od 16. ožujka 2021. vezano za mjere sprječavanja epidemije koronavirusa COVID-19, Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, donosi

O D L U K U
o zabrani prodaje sa štandova uoči i za vrijeme blagdana Sv. Josipa

I.

Sukladno Preporuci Stožera Civilne zaštite Općine Dugi Rat, u cilju poduzimanja mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa COVID-19, zabranjuje se prodaja suvenira, igračaka i ostalog asortimana s javnih površina u mjestu Dugi Rat u dane 18. i 19. ožujka 2021. godine.

II.

Protiv onih koji se ne budu pridržavali ove Odluke provesti će se postupak sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Dugi Rat i Zakonu o prekršajima.

III.

Za provedbu ove Odluke određuje se komunalno redarstvo JUO Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 810-03/20-01/01
URBROJ: 2155/02-04/1-21-3
Dugi Rat, 17. ožujka 2021. godine.

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl. iur.

DOSTAVITI:

  1. JUO, Komunalno redarstvo, ovdje
  2. Oglasne ploče
  3. JUO, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Stožer civilne zaštite

KLASA: 810-03/20-01/01
URBROJ: 2155/02-02-21-3
Dugi Rat, 16. ožujka 2021.

OPĆINA DUGI RAT
JUO
n.r. Pročelnice

PREDMET: Preporuka za donošenje Odluke o zabrani prodaje na štandovima za blagdan Sv. Josipa,
— dostavljamo

Poštovani,

U situaciji povećanja broja zaraženih osoba virusom COVID-19, kako na području Splitsko-dalmatinske županije tako i na području Općine Dugi Rat, a u svezi nadolazećeg blagdana Sv. Josipa, zaštitnika Župe Dugi Rat i Dana Općine Dugi Rat, izdajemo preporuku donošenja Odluke o zabrani prodaje sa štandova uoči i za vrijeme blagdana Sv. Josipa.

Naime, organizacija prodaje na štandovima postavljenim na javnoj površini zahtijeva veći angažman redara koji bi nadzirali situaciju oko okupljanja i same prodaje kao i reagirali zbog kršenja epidemioloških mjera okupljanja na javnim površinama, a što ovaj Stožer nije u mogućnosti izvršiti, stoga se i daje preporuka o donošenju odluke kojim se prodaja zabranjuje.

NAČELNIK STOŽERA
Lovre Bilić

Dostaviti:

  1. Općina Dugi Rat, Načelnik
  2. Općina Dugi Rat, JUO, Pročelnica
  3. Arhiva, ovdje.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.