Search
Close this search box.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka  27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 02/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat uzimajući u obzir izvanrednu situaciju vezano za Covid-19 virus, na 41. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

O VISINI CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT”
ZA SVIBANJ I LIPANJ 2020. G.

Članak 1.

Javna ustanova dječji vrtić „Dugi Rat” započinje s radom 11. svibnja 2020. godine koji je dužan organizirati rad sukladno uputama HZJZ za sprečavanje i suzbijanje epidemije corona virusa (COVID-19).

Članak 2.

Za vrijeme rada dječjeg vrtića tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2020. godine cijene usluge dječjeg vrtića za roditelja/staratelja – korisnika (dalje u tekstu: roditelja) biti će sljedeće:

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  021-05/20-01/20
URBROJ: 2155/02-01/1-20-1
Dugi Rat, 12. svibnja 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.