Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 024-06/22-01/45
URBROJ: 2181-22-02/1-22-2
Dugi Rat, 4. srpnja 2022.godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza zaposlenih osoba s područja Općine Dugi Rat za srpanj i kolovoz 2022. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se način na koji Općina Dugi Rat sufinancirati troškove prijevoza zaposlenih osoba radi odlaska/dolaska s posla sa prijevoznikom Dalmatinac bus d.o.o. ili dr. javnim prijevoznikom za srpanj i kolovoz 2022. godine.

Članak 2.

(1) Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove prijevoza zaposlenih osoba ukoliko isti imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat.

(2) Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove prijevoza za korisnike iz stavka 1. ovog članka na način da svakom korisniku prijevoza, koji dostavi original pojedinačne karte i ispunjava tražene uvjete nadoknadi novčani iznos u visini do maksimalno 22 pojedinačne karte mjesečno.

Članak 3.

Povrat novčanih sredstva omogućava se isplatom gotovinskih novčanih sredstava na blagajni Općine Dugi Rat do 15. u mjesecu za prethodni mjesec ponedjeljkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 8-11 sati.

Uz zahtjev za povrat dužni su priložiti sljedeće dokaze:

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.