Search
Close this search box.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 , 2/20 i 4/21 pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 11. ožujka 2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

  1. Odobrava se privremeno proširenje lokacija za postavu ugostiteljskih terasa na površinama javne namjene, uz uvjet postojanja tehničkih mogućnosti, u razdoblju od 12. ožujka 2021. godine do isteka trajanja epidemioloških mjera odnosno do najkasnije 15. svibnja 2021. godine, isključivo na zahtjev vlasnika/korisnika objekta, koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.
    Sastavni dio zahtjeva je i skica proširenja lokacije za postavu ugostiteljskih terasa.
  2. Odluku oko mogućnosti privremenog proširenja lokacija za postavu ugostiteljskih terasa iz točke 1. ove odluke donosi općinski načelnik.
  3. Za privremeno proširenje lokacija za postavu ugostiteljskih terasa iz točke 1. Ovog Odluke neće se naplaćivati veća površina od ugovorene, te se neće sklapati dodatci zaključenim ugovorima o privremenom korištenju površine javne namjene za postavu ugostiteljske terase.
  4. Na privremeno proširenim lokacijama za postavu ugostiteljskih terasa na površinama javne namjene ugostitelj se obvezuje organizirati djelatnost sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:022-01/21-01/36
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 11. ožujka 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl.ing.

Dostaviti:

  1. Jedinstvenom upravnom odjelu – ovdje,
  2. Komunalnom redarstvu – ovdje,
  3. U spis – ovdje,
  4. Arhiva – ovdje.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.