Search
Close this search box.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat dana 31. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA


za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat
na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
na određeno puno radno vrijeme – Vježbenik

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na radno mjesto „Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša“ na određeno puno radno vrijeme – Vježbenik, objavljen 20. listopada u Narodnim novinama-službenom listu Republike Hrvatske.
Razlog za poništenje oglasa je činjenica da se na objavljeni javni natječaj nitko nije prijavio.

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Općine Dugi Rat.

KLASA: 112-01/23-01/007
URBROJ: 2181-22-03/1-23-00
Dugi Rat, 31. 10. 2023.

PO OVLAŠTENJU
PROČELNIK:
Pavao Tomić, mag.admin.publ.

DOSTAVITI:

  1. Općina Dugi Rat-oglasna ploča
  2. JUO-ovdje.
  3. Spis predmeta.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.