Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/21-01/138
URBROJ: 2155/02-02/3-21-04
Dugi Rat, 10. prosinca 2021.

Na temelju članka 9. stavka 6. i 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik – službeno glasilo Općine Dugi Rat“ br. 12/2021 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave KLASA: 022-05/21-01/138, URBROJ: 2155/02-02/1-21-01 od 25. studenoga 2021. godine, općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini

1. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: OPĆINA DUGI RAT
Sjedište: Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
OIB: 70748151333

2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je upravljanje i održavanja instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje elemenata javne rasvjete te proširenje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

NVV 21/13

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost 187.500,00 kn bez PDV-a

5. NAZIV ODABRANOG PONUDITELJA I RAZLOZI ODABIRA:

ENERGO PLAN d.o.o., Alkarska ulica 13, 21240 TRILJ

Cijena odabrane ponude (bez PDV-): 109.984,00 kn

Cijena odabrane ponude (s PDV-om): 137.480,00 kn

Razlozi odabira: Najniža cijena uz ispunjenje svih uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponude.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


Dostaviti:

  1. Ponuditeljima
  2. Web stranica Općine
  3. Arhiva, ovdje

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.