Search
Close this search box.

Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u postupku provedbe natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent-komunalni redar“, opisano Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službenog glasilo Općine Dugi Rat, broj: 18/22), po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat je 16. ožujka 2023. godine donio

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na
neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent-komunalni redar“

I.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent-komunalni redar“, opisano Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, u dijelu Sistematizacija ranih mjesta pod rednim brojem 8, imenuju se:

  1. Matea Braičić, viša referentica za gospodarstvo i EU fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, kao predsjednica,
  2. Ante Ledina, Referent-komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, kao član,
  3. Slobodan Tomić, voditelj poslova namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, kao član.

II.

Povjerenstvo iz točke I. ove odluke obavlja sljedeće poslove:

III.

Članovi Povjerenstva za svoj rad u Povjerenstvu nemaju pravo na novčanu ili drugu naknadu, ali imaju pravo na nadoknadu troška koji nastane u vezi s obavljanjem poslova Povjerenstva.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2181-22-03/4-23-4
Dugi Rat, 16. ožujka 2023.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK
Pavao Tomić, mag. admin. publ.

DOSTAVITI:

  1. Članovima Povjerenstva,
  2. Pismohrana, ovdje.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.