Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 550-01/22-01/01
URBROJ: 2181-22-02/1-22-5
Dugi Rat, 28. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat i članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 18/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

ODLUKU  O  FINANCIRANJU 

  1. Temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. godinu, KLASA: 550-01/22-01/01, URBROJ: 2181-22-02/1-22-1 od 01. ožujka 2022. godine, izvršena je provjera i odabir, projekata od strane Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, te se donosi Odluka o financiranju. Prijavitelji koji su ostvarili pravo na financiranje programa/projekata iz Proračuna Općine Dugi Rat su:
r.b. Naziv prijavitelja Naziv programa/projekta Odobreni iznos za financiranje projekta
1. Matica umirovljenika Omiš Unapređenje kvalitete života umirovljenika iz korištenja lokalnih resursa javnog i civilnog društva 9.000,00 kn
2. Udruga Hrvatski domobran Tisak monografije „Hrvatski domobran“ – 30 godina djelovanja 10.000,00 kn
3. Klub žena liječenih na dojci, Omiš Edukacijom, prevencijom i rehabilitacijom do dužeg i kvalitetnijeg življenja 14.000,00 kn
4. Udruga osoba sa invaliditetom AGAPE Financiranje osnovne djelatnosti Udruge 20.000,00 kn
5. Udruga osoba s a posebnim potrebama „Zagrljaj“, Dugi Rat Pomoć potrebitima fizikalnom terapijom, domaćinstvom i kreativnim radionicama 20.000,00 kn
6. Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „Prijatelj“ Društvena integracija i alternativa usluge 20.000,00 kn
7. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata – Omiš Redovna djelatnost udruge u 2022. g. 12.000,00 kn
8. Udruga HVIDR-a Omiš Psihosocijalna i druga pomoć braniteljima, njihovim obiteljima i svim drugim stradalnicima Domovinskog rata 18.000,00 kn
9. Udruga izviđača Dugi Rat Redovna djelatnost udruge u 2022. g. 22.000,00 kn
10. UO UHDDR Dugi Rat „Da se ne zaboravi“ 18.000,00 kn
  1. Financijska sredstva iz točke 1. ove Odluke osiguravaju se u Programu javnih potreba u području socijalne skrbi Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu.
  2. S udrugama koje su ostvarile financijske potpore sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuju međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju.
  3. Općina Dugi Rat ima pravo obustaviti dodjelu ili smanjiti iznos sredstva namijenjen provedbi programa/projekta i u slučaju da dođe do poremećaja u ostvarivanju planiranih prihoda Općine Dugi Rat. O okolnostima iz ovoga članka, Općina će obavijestiti Korisnika pisanim putem.
  4. Sredstva neraspoređena po Natječaju, kao i sredstva koja korisnik potpore bez opravdanih razloga propusti ugovoriti, a u svezi s financiranjem odobrenog programa/projekta, koristit će se na temelju posebnih odluka općinskog načelnika, kroz potpore male vrijednosti ili se ista uopće neće utrošiti kad za njihovu namjenu nije iskazan interes u provedenom Natječaju.
  5. Prijavitelji imaju pravo na prigovor u roku 8 radnih dana od objave ovih Rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili se predaju neposredno na protokol Općine na istoj adresi.
    Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka. Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu pozivnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.
  6. Javnom objavom ovih rezultata na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat svi prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima Poziva.
  7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.