Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/20-01/53
URBROJ: 2155/02-02/1-20-1
Dugi Rat, 01. travnja 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 02/18 i 2/20), općinski načelnik Općine Dugi Rat uzimajući u obzir izvanrednu situaciju vezano za Covid-19 virus, donosi slijedeću

ODLUKU
O DJELOMIČNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT”

Članak 1.

Zbog zatvaranja za rad javne ustanove dječji vrtić „Dugi Rat”, a sve u cilju suzbijanja corona virusa (COVID-19), roditelj/staratelj – korisnik usluga odnosno programa dječjeg vrtića “Dugi Rat” za mjesec travanj 2020. godine sudjeluje u cijeni vrtića u visini 30% od pune cijene boravka koji koristi.

Članak 2.

Ovisno o razvoju daljnje situacije, po potrebi će se donijeti nova Odluka za mjesec svibanj 2020. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.