Search
Close this search box.

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine.

Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017., a stupa na snagu 20. listopada 2017. godine, osim članka 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Slijedom navedenog, građani i poduzetnici, vlasnici ili korisnici nekretnina, nisu više u obvezi dostaviti popunjene obrasce u vezi sa porezom na nekretnine.

Podaci koji su do sada prikupljeni temeljem članaka 58. i 59. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16), koji je bio na snazi do ovih izmjena, koristiti će se u svrhu ažuriranja podataka komunalne naknade i poreza na kuće za odmor.

Odredbe o porezu na nekretnine iz Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koje su trebale stupiti na snagu 01. siječnja 2018. godine su ukinute te shodno tome obveza plaćanja komunalne naknade ostaje važiti i nadalje.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.