Search
Close this search box.

Temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Dugi Rat od 09. prosinca 2019. godine, umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dugi Rat čija mirovina (u iznos ulaze domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna.

Prilikom isplate božićnice umirovljenici moraju predočiti preslik zadnjeg odreska mirovine ili potvrde banke o isplati mirovine (mora biti vidljiv OIB umirovljenika), te preslik važeće osobne iskaznice.

Isplata će se obavljati u zgradi Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 (ulaz sa Trga) na blagajni

svaki radni dan od 11. – 30. prosinca 2019. godine
u vremenu od 08,00 do 11,00 sati.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat


Odluka o isplati božićnice umirovljenicima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/18), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

ODLUKU O ISPLATI BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA
S PODRUČJA OPĆINE DUGI RAT

I.

Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dugi Rat čija mirovina (u iznos ulaze domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Dugi Rat za 2019. godinu.

II.

Pravo na isplatu božićnice na način utvrđen kao u stavku I. ove Odluke ostvaruju umirovljenici koji osobno pristupe u općinske prostorije i nadležnom službeniku dostave:

Osobni podaci prikupljati će se samo u svrhu provođenja isplate božičnice umirovljenicima temeljem ove Odluke.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/18- 01/223
URBROJ: 2155/02-02/1- 19-01
Dugi Rat, 09. prosinca 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.