Search
Close this search box.

Temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Dugi Rat od 06. prosinca 2017. godine, umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dugi Rat čija mirovina (u iznos ulaze domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna. Prilikom isplate božićnice umirovljenici moraju predočiti preslik zadnjeg odreska mirovine ili potvrde banke o isplati mirovine (mora biti vidljiv OIB umirovljenika), te preslik važeće osobne iskaznice.

Isplata će se obavljati u zgradi Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 (ulaz sa Trga)
na blagajni
svaki radni dan od 11. – 29. prosinca 2017. godine
u vremenu od 08,00 do 11,00 sati.

Jedinstveni upravni odjel
Općine Dugi Rat


Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 11/17 – treći pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

ODLUKU O ISPLATI BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA
SA PODRUČJA OPĆINE DUGI RAT

I.

Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Dugi Rat čija mirovina (u iznos ulaze domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Dugi Rat za 2017. godinu.

II.

Pravo na isplatu božićnice na način utvrđen kao u stavku I. ove Odluke ostvaruju umirovljenici koji osobno pristupe u općinske prostorije i nadležnom službeniku dostave:

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/17- 01/262
URBROJ: 2155/02-02/1- 17-01
Dugi Rat, 06. prosinca 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.