Search
Close this search box.

OBAVIJEST I UPUTE 

KANDIDATIMA VEZANO UZ JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkog staža na radno mjesto Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Javni natječaj je objavljen na oglasnim stranicama lista Narodne novine dana 8. studenog 2023. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje, zatim na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici Općine Dugi Rat:  https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ . 

Rok za podnošenje prijava istekao je s danom 23. studenog 2023.

Opis poslova radnog mjesta

Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.), plaću službenika, odnosno namještenika, u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

U skladu s člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Koeficijent složenosti predmetnog radnog mjesta iznosi 1,97.

Osnovica za izračun plaće iznosi 645,25 € bruto.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
O vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni putem Web stranice Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči Općine.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

  1. pisanog testiranja i
  2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela. Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova odnosno kandidat sveukupno može na pisanom testu ostvariti najviše 20 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz općeg dijela i 5 bodova iz posebnog dijela.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje 

OPĆI DIO

2. Izvršno tijelo

2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Glava II. Postupak rješavanja upravne stvari

Glava V. Rokovi

Glava I. Žalba

Glava III. Rokovi

POSEBNI DIO

Poglavlje I. – Vrste komunalnih djelatnosti

Poglavlje II. – Obavljanje komunalnih djelatnosti

Poglavlje III. – Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti

Odjeljak 3.

Poglavlje III. Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

Odjeljak 1.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat https://www.dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje/ i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/007
URBROJ: 2181-22-3/4-23-004
Dugi Rat, 27. studenog 2023.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.