Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-02/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 31. listopada 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).
Uvjet sveučilišnog prvostupnika odnosno stručnog prvostupnika ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).
Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za upravitelja/.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom raspisanog javnog natječaja za imenovanje UPRAVITELJA/ICE VLASTITOG POGONA OPĆINE DUGI RAT – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 101/16 od 04. studenoga 2016. godine i na web stranici Općine Dugi Rat.
Prijave na natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta

Upravitelj Vlastitog pogona obavlja sljedeće poslove: upravlja Vlastitim pogonom, organizira, koordinira, nadzire i prati obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, poduzima mjere za pravovremeno i zakonito obavljanje poslova, nadzire rad i izvršavanje poslova na terenu, naručuje potrebna sredstva rada i materijal za rad, brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja poslove u svezi upravljanja grobljima sukladno zakonskim i drugim propisima, vodi grobne očevidnike, pomoćne knjige i registar umrlih, podnosi izvješća o radu Vlastitog pogona i obračune općinskom načelniku, predlaže mjere za unapređenje rada, predlaže donošenje ili izmjenu akata iz djelokruga Vlastitog pogona, daje stručna obrazloženja i upute radi izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga Vlastitog pogona, vodi evidenciju rada namještenika, vodi brigu o provođenju mjera zaštite na radu, osposobljenosti i opremljenosti namještenika sukladno propisima zaštite na radu, odlučuje o prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto, prestanku službe i drugim pravima i obvezama namještenika, godišnje ocjenjuje namještenike Vlastitog pogona a te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti, obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima kao i one koje mu povjeri općinski načelnik.

Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

 1. pisanog testiranja i
 2. intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja.
Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje

Opći dio:

 1. Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14 i to sljedeći članci: 7 – 26, 73 – 87,112 -126)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11),
 4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13),
 5. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14 i to sljedeći članci: 27-30, 41-43).

Posebni dio:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
 2. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat 10/10)
 3. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj: 19/98, 50/12),
 4. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15),
 5. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA: 112-02/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 04. studenoga 2016.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.