Search
Close this search box.

Na temelju članka 4. stavak 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/2017), općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

 1. Poslovni prostor u Dugom Ratu, Trg kralja Tomislava 1 /ljekarna/, za obavljanje ljekarničke djelatnosti (djelatnosti opskrbe i izrade lijekova i medicinskih proizvoda), ukupne površine 70,9 m2, daje se u zakup.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.
 3. Početni iznos mjesečne zakupnine je 235,25 €.
 4. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju svi obrtnici, te pravne osobe registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u RH.
 5. Neće se razmatrati pisane ponude:
 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine (470,50 €) u korist proračuna Općine Dugi Rat IBAN br. HR15 2390 0011 8100 0000 7 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB.
 2. Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
 1. Pisane ponude sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom podnose se Općini Dugi Rat, Povjerenstvu za davanje u zakup poslovnog prostora na adresu Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT, putem pošte ili predajom na općinski protokol u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ne otvaraj – prijava za zakup“. Na omotnici ponuditelji ne moraju navoditi nikakve osobne podatke.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je zakupnik dužan poslovni prostor o svom trošku urediti i privesti ugovorenoj namjeni, te se potpisom ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga. Po izvršenim radovima, ulaganja u prostor kojim se u znatnoj mjeri povećava njegova vrijednost priznati će se zakupniku u visini kako to odluči općinski načelnik, a na način da se ista prebijaju s dijelom iznosa mjesečne zakupnine.
 3. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 23. listopada 2023. godine do 12 sati.
 4. Ponude će biti javno otvorene 23. listopada 2023. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama općinske vijećnice, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT (ulaz sa Trga). Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 5. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.
 6. Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
 7. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:
 1. Osobe iz točke 15. ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.
 2. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.
 3. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) kod javnog bilježnika na trošak Općine.
 4. Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8 do 15 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat ili na tel. 021/734900 i 021/735291.

KLASA: 373-03/23-01/003
URBROJ: 2181-22-02/01-23-003
Dugi Rat, 13. listopada 2023.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.