Search
Close this search box.

Na temelju čl.34. Statuta Općine Dugi Rat (Službeni glasnik broj. 2/18), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13 i 63/14), te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 18. veljače 2021. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2021. godinu

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu.

II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, na adresu: Općina Dugi Rat, Vijeće za davanje koncesijskih, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu.
Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat ili na službenim internetskim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Planom i Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13 i 63/14) – (Prilog 1B-tablica 2.).

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

V.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom izdat će se koncesijsko odobrenje.
Koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok od 1 godine. Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

VI.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2021. godinu podnose se zaključno s 20. travnja 2021. godine.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

KLASA: 350-01/21-01/08
URBROJ: 2155/02-02/1-21-2
Dugi Rat, 12. travnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl.ing., v.r.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.