Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 024-06/22-01/100
URBROJ: 2181-22-2/1-22-1
Dugi Rat, 30. studenog 2022.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 4. Odluke o održavanju manifestacije “Dugoratski Advent 2022.g.” (“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 23/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 30. studenoga 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “DUGORATSKI ADVENT 2022.”

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu manifestacije “Dugoratski Advent 2022.” koju organizira Općina Dugi Rat u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Dugi Rat u parku u Lučici Dugi Rat u periodu od 19.12.2022. godine do 02.01.2023. godine.

Program manifestacija Općina Dugi Rat će objaviti na svojoj službenoj mrežnoj stranici do 5. prosinca 2022. godine.

Općina Dugi Rat osigurava šest (6) lokacija za postavljanje naprava i to za postavljanje 4 kioska(kućice)/štanda za ugostiteljstvo i 2 kioska(kućice)/štanda za prodaju neprehrambenih proizvoda na korištenje bez naknade te će za iste osigurati mogućnost priključenja na elektro mrežu i vodoopskrbu.

Svi ponuditelji dužni su sami organizirati nabavu i postavljanje kioska(kućice)/štanda na dodijeljenu javnu površinu.

Predmetne javne površine daju se na korištenje bez naknade, u sklopu manifestacije “Dugoratski advent 2022”, a po ishođenju suglasnosti Općine za privremeno korištenje javne površine temeljem ovog poziva.

Svi zainteresirani obvezni su ispuniti zahtjev koji je sastavni dio ovog poziva te ga dostaviti osobno na protokol Općine ili pisanim putem na adresu: Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili putem e-maila na: opcina@dugirat.hr najkasnije do 9. prosinca 2022. godine.

Uz zahtjev dužni su priložiti:

 1. izvadak iz sudskog/obrtnog registra, registra OPG-a, registra udruga
 2. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjelu o podmirenim obvezama prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi.

Ponuditeljima će se smatrati i svi oni koji su dostavili uredno popunjene zahtjeve sa traženom dokumentacijom na objavljeni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “Dugoratski Advent 2022. g.” od 14. studenog 2022. godine i stoga nisu dužni ponovljeno dostavljati svoj zahtjev. U slučaju odustanka od zahtjeva, dužni su Općinu Dugi Rat obavijestiti o istome pisanim putem do najkasnije 9. prosinca 2022. godine.

Djelatnost ugostiteljstva u smislu ovog javnog poziva je priprema, prodaja i usluživanje jela i pića, dok je djelatnost trgovine u smislu ovog javnog poziva prodaja neprehrambenih tradicionalnih proizvoda koji su tematski i sadržajno vezani uz božićno-novogodišnje blagdane.

 U slučaju više pristiglih prijava prednost će imati oni ponuditelji koji će u ugostiteljskoj ponudi pored posluživanja pića imati i pripremanje hrane za prehrambeni asortiman odnosno oni ponuditelji čiji je neprehrambeni asortiman tematski i sadržajno tradicionalnije vezan uz božićno-novogodišnje blagdane.

Po isteku roka za prijave, Povjerenstvo će pregledati sve prijave te će općinski načelnik donijeti Odluku o izboru.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljstva i/ili trgovine (prodaja pića i /ili pripremanje hrane ili prigodna prodaja neprehrambenih proizvoda) te udruge i sportski klubovi sa sjedištem na području općine Dugi Rat.

Ostali uvjeti:

Pod ostalim uvjetima definirane su obaveze kojih se moraju pridržavati korisnici javnih površina, uvjeti korištenja kioska/(kućica) ili štandova te radno vrijeme za vrijeme trajanja Dugoratskog adventa:

 1. Radno vrijeme je svaki dan, maksimalno od 08.00h do 22.00h, s tim da je obavezno minimalno radno vrijeme od 18.00h do 22.00h.
 2. Iznimno u danima, kada je organiziran poseban glazbeni ili slični program, obavezno minimalno radno vrijeme je od 18.00 do 24.00h. Po potrebi radno vrijeme može biti  produženo i nakon 24.00h o čemu će korisnici biti unaprijed obaviješteni od strane Općine Dugi Rat.
 3. U slučaju nepoštivanja odredbi o radnom vremenu (bez obavještavanja Općine Dugi Rat) Općina Dugi Rat može suglasnost staviti izvan snage, te istu površinu ustupiti drugom prijavitelju.
 4. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, odabrani prijavitelj može zatvoriti prodaju uz prethodnu obavijest Općini.
 5. Svaki korisnik kioska (kućice)/štanda dužan je voditi računa o poštivanju propisa RH te se pridržavati odredbi Zakona o trgovini i Zakona o fiskalizaciji. U slučaju nepoštivanja pravnih propisa od strane korisnika, istu sankciju i kaznu snosi isključivo korisnik. Ukoliko korisnik prodaje proizvode za koje je potrebno imati sanitarne, carinske i druge dozvole (o ispravnosti proizvoda i sl) isti je dužan sam ishodovati dozvole te odgovara za eventualne propuste i snosi kazne zbog nepostojanja istih.
 6. Korisniku nije dozvoljeno prenositi pravo korištenja dodijeljene javne površine trećim osobama.
 7. Podnositelji prijava ne smiju imati nepodmirena dugovanja prema općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi.
 8. Općina Dugi Rat dužna je osigurati korištenje javne površine, te mogućnost priključenja na elektro mrežu i mogućnost priključenja na vodoopskrbu.
 9. Odabrani ponuditelji dužni su održavati kiosk(kućicu)/štand te javnu površinu i okolni prostor čistim.
 10. Odabrani korisnici nemaju pravo postavljati dodatne predmete (stolove, stolice, suncobrane, stalke, grijalice i sl.) bez suglasnosti Općine Dugi Rat.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.