Search
Close this search box.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostriranje, KLASA: 351-05/22-01/01, URBROJ: 2181-22-02/1-22-1 od 7. veljače 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat dana 10. veljače 2022. godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU KOMPOSTERA U 2022. GODINI ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE

1. PRAVNA OSNOVA

Planom gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat za razdoblje 2007. – 2022. godine („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/17) kao jedna od mjera gospodarenja otpadom na području općine Dugi Rat je osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja.

2. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2022. godine (U daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela kompostera za kućno kompostiranje mještanima Općine Dugi Rat bez naknade.

Zapremnina svakog pojedinog kompostera je 400 litara. Dimenzije kompostera su d x š x v 800 x 800 x 910 mm. Komposteri su proizvedeni od polipropilena.

3. RASPOLOŽIVI BROJ KOMPOSTERA

Ovim Javnim pozivom osigurano je ukupno 100 komada kompostera za 2022. godinu.

Općina Dugi Rat zadržava pravo ne dodijeliti sve raspoložive kompostere ili osigurati dodatna sredstva i nabaviti određeni dodatni broj kompostera.

4. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI

Pravo na dodjelu kompostera za kućno kompostiranje iz točke 2 ovog Javnog poziva, bez naknade, ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava slijedeće uvjete:

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat uvidom u registar obveznika komunalne naknade, uvidom u registar dužnika prema Općini Dugi Rat, kao i podacima iz evidencije komunalnog poduzeća Peovica d.o.o.

Kao dokaz o prebivalištu fizička osoba koja podnosi zahtjev dužna je dostaviti presliku osobne iskaznice.

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

5. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv mora priložiti:

Zahtjev za dodjelu kompostera može se preuzeti na službenoj stranici Općine Dugi Rat: www.dugirat.hr ili osobno na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno radno vrijeme.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:

Vrijeme podnošenja zahtjeva je sat i minuta kada je e-mail sa zahtjevom evidentiran na serveru Općine Dugi Rat, te sat i minuta kada je zahtjev osobno donijet na protokol Općine Dugi Rat odnosno kada je preporučena pošiljka zaprimljena u poštanskom uredu.

Zahtjevi predani prije objave ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

7. ROKOVI ZA DOSTAVU

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom ovog Javnog poziva, odnosno 10. veljače 2022. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenoj internet stranici Općine Dugi Rat.

Javno poziv zatvara se u trenutku kada zaprimljeni zahtjevu, u odnosu na raspoloživi broj kompostera, dosegnu 150% ukupnog raspoloživog broja kompostera, odnosno ako je predano 150 i više zahtjeva i/ili ako je iscrpljen raspoloživi broj kompostera.

Zahtjevi podneseni na ovaj Javni poziv nakon zatvaranja javnog poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

Općina Dugi Rat zadržava pravo otkazivanja ovog Javnog poziva u bilo kojoj fazi postupka, bez dodatnog obrazloženja, uz obavezu da Obavijest o otkazivanju objavi na službenoj internet stranici Općine Dugi Rat.

8. OBRADA ZAHTJEVA I DOJELA KOMPOSTERA

Općinski načelnik donosi Odluku o rezultatima ovog Javnog poziva koja sadrži tabelarni prikaz sa sljedećim podacima:

Odluka o rezultatima ovog Javnog poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Dugi Rat, www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

Općina Dugi Rat zadržava pravo objave Odluke o rezultatima u više zasebnih odluka, ovisno  o dinamici zaprimanja i pregleda zahtjeva.

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za dodjelu (dan, sat i minuta zaprimanja) a najviše do iscrpljenja svih raspoloživih kompostera.

Razlozi za neprihvaćanje zahtjeva za dodjelu kompostera su slijedeći:

9. VAUČER ZA PREUZIMANJE KOMPOSTERA

Vaučer za preuzimanje kompostera sadrži ime i prezime, adresu, OIB, te rok, način, mjesto i vrijeme preuzimanja kompostera temeljem Odluke o rezultatima ovog Javnog poziva. Vaučer mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane Općine Dugi Rat.

Prihvatljivi prijavitelji koji zadovoljavaju sve uvjete ovog Javnog poziva naknadno će biti obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu preuzimanja vaučera.

Komposteri se mogu preuzeti samo osobno od strane osobe koja je ostvarila pravo na komposter temeljem podnijetog zahtjeva uz predočenje potpisanog i ovjerenog vaučera te osobne iskaznice.

Prilikom preuzimanja kompostera korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kompostera.

Ukoliko korisnik ne preuzme komposter u navedenom roku, gubi pravo na komposter. Obavijest o istome s popisom osoba koje su izgubile pravo Općina objavljuje na svojim službenim Internet stranicama.

10. ROK, NAČIN. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA KOMPOSTERA

Rok, način. mjesto i vrijeme preuzimanja kompostera biti će naznačeno za preuzetom vaučeru.

11. PONOVNO OTVARANJE JAVNOG POZIVA

Općina Dugi Rat zadržava pravo ponovnog otvaranja ovog Javnog poziva u slučaju:

Obavijest o ponovnom otvaranju javnog poziva sa svim uvjetima i rokovima objavljuju se na službenoj Internet stranici Općine Dugi Rat i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat minimalno 2 dana prije ponovnog otvaranja javnog poziva.

12. UVJETI KORIŠTENJA

Korisnici kojima se odobri zahtjev za dodjelu kompostera dužni su:

13. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljuje se 10. veljače 2020. godine na službenoj Internet stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Predani zahtjevi sa prilozima se ne vraćaju korisniku a podaci iz zahtjeva i prilogu su podložni provjeri.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Dugi Rat u uredovno radno vrijeme na tel. 021/734 900; 021/735 291 ili na mail: silvija.radic@dugirat.hr ili pavao.tomic@dugirat.hr.

KLASA: 351-05/22-01/01
URBROJ: 2181-22-03/4-22-1
Dugi Rat, 10. veljače 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Tonči Bauk, dipl. ing.


DOSTAVITI:

  1. Općina Dugi Rat, JUO.
  2. Arhiva, ovdje.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.