Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-07/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 – dalje ZSN), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12 i 120/12), a u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu,  općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“, a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale pod slijedećim uvjetima: osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i to:

Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine.
S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:
OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.
Rok za podnošenje prijava: 31.08. – 07.09.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.
Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.
Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.