Search
Close this search box.

KLASA: 112-07/19-01/01
URBROJ: 2155/02-02/1-19-1
Dugi Rat, 06. veljače 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 – dalje ZSN), i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2019. godinu, općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

za radno mjesto: viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
broj izvršitelja: 1
uvjet: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik javne uprave, rad na računalu, vozački ispit B kategorije

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

Polaznik nema status službenika i nije u radnom odnosu.

S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:

OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT
s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno do 14. veljače 2019. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.

Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.