Search
Close this search box.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat (”Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – pročišćeni tekst, i 3/13), članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (”Narodne novine” broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10) i članka 5. Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Dugi Rat (”Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat , broj 3/15), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI  POZIV
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola
za auto taksi prijevoz na području općine Dugi Rat

I.

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza na području općine Dugi Rat.

II.

Na Javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu: auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu na području općine Dugi Rat i prebivalištem/sjedištem na području općine Dugi Rat.

III.

Općina Dugi Rat izdaje ukupno 1 dozvola, i to:

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola: Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133.

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

V.

Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza.
Ukoliko nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici koji ispunjavaju uvjet iz stavka 3. članka 6, Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza.

VI.

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

VII.

Naziv i adresa kojem se zahtjev podnosi:
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 Dugi Rat
s naznakom „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza”.

VIII.

Donošenje Odluke o dodjeli dozvola obavljanja auto taksi prijevoza:
Pojedinačne Zaključke o dodjeli dozvola auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

IX.

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o obavljanju auto taksi prijevoza na području općine Dugi Rat  (”Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat. broj 3/15 ) neće se razmatrati.

X.

Vozač auto taksi vozila koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području općine Dugi Rat, dužan je položiti ispit u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva.

XI.

Ovaj Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objave u lokalnom tisku i na općinskoj web stranici (www.dugirat.hr).

XII.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Radnim danom na brojeve telefona: 021/734-900 i 021/735-291 od 8 do 15 sati, i na Web stranici Općine Dugi Rat, www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.