Search
Close this search box.

Na temelju Odluke općinskog vijeća Općine Dugi Rat o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 03/2021), općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat

 

  1. PODACI O NEKRETNINI (PREDMET PRODAJE)

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće koja odgovara dijelu k.č.br. 2580/1, površine 242 m² i 3891/5, površine 58 m², obje k.o.Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat u Dugom Ratu, predio Glavica, ukupne površine 300 m²  i to  prikupljanjem pisanih ponuda.

Sastavnim dijelom ovog  javnog natječaja za prodaju zemljišta  čini  i skica izmjere zemljišta dostupna na linku:
https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/.

Zemljište se prodaje u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Zemljište se nalazi unutar gospodarske zone Glavica proizvodno-poslovne namjene planiranog za gradnju građevina sljedećih namjena: proizvodne pretežito zanatskih programa, skladišta, poslovne građevine (uslužne, trgovačke, komunalno servisne), reciklažno dvorište (oporabilište) te infrastrukturne građevine.

  1. POČETNI IZNOS KUPOPRODAJNE CIJENA ZEMLJIŠTA

Početna kupoprodajna cijena iznosi 304,24  kuna/m² u skladu s Odlukom o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ -službeno glasilo broj: 03/21).

Kupoprodajna cijena je ona cijena koja će biti  ostvarena na natječaju kao najpovoljnija u skladu s točkom 8. ovog natječaja.

  1. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA JAVNOM NATJEČAJU

Pravo podnošenja pisane ponude za sudjelovanje u natječaju imaju sve fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju natječajne uvjete i koje nemaju nikakvih dugovanja prema Općini.

Neće se razmatrati ponude:

  1. NAČIN PLAĆANJA

Odabrani ponuditelj je dužan platiti kupoprodajnu cijenu jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju prekoračenja tog roka, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i pripadajuće zakonske zatezne kamate koje se obračunavaju od dana dospijeća do dana plaćanja. Uplaćena jamčevina u skladu sa točkom 7. ovog natječaja uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene.

Općina može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

  1. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se podnose u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim Novinama“.

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta – ne otvaraj“.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat zaključno do 13.09.2021. godine bez obzira na način dostave.

  1. DOKUMENTACIJA

Pisana ponuda mora sadržavati:

Pisane ponude sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom podnose se Općini Dugi Rat, Povjerenstvu za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta na adresu Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT, putem pošte ili predajom na općinski protokol u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta – ne otvaraj“.

  1. JAMČEVINA

Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u visini 5% (pet posto) iznosa početne kupoprodajne cijene odnosno u iznosu od 4.563,30 kn.

Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Dugi Rat broj IBAN HR1523900011810000007 model HR24, s pozivom na broj 7811-OIB, a dokaz o uplaćenoj jamčevini se prilaže ponudi. Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene.

Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude, bez prava na kamatu.

Odabranom ponuditelju se neće vratiti uplaćena jamčevina ukoliko ne zaključi kupoprodajni ugovor s Općinom Dugi Rat u propisanom roku.

  1. JAVNO OTVARANJE PONUDA I KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 16. rujna 2021. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama općinske vijećnice, Poljička cesta 133, Dugi Rat.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Smatrati će se da je javni natječaj uspio i ako je pristigla samo jedna valjana ponuda.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu po 1 m² odnosno u ukupnom iznosu za 300 m² pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od svoje ponude odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

  1. ODREDBE O UGOVORU

Kupoprodajni ugovor s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajni ugovor zaključit će općinski načelnik Općine Dugi Rat.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8 do 15 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat ili na tel. 021/734900 i 021/735291.

KLASA: 022-05/21-01/102
URBROJ: 2155/02-02/1-21-1
Dugi Rat, 25.kolovoza 2021.

Općinski načelnik
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.