Search
Close this search box.

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 1. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje (“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 1/08), a u skladu sa točkom VI. Plana korištenja javnih površina na području Općine Dugi Rat te članka 1. stavka 2. i 3. Rješenja o utvrđivanju visine zakupnine za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 2/08 i dopune 08/20), Općinski načelnik Općine Dugi Rat, dana 13. srpnja 2020.g. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

I. Predmet natječaja je javna površina na području Općine Dugi Rat određena točkom VI. Plana korištenja javnih površina na području Općine Dugi Rat, za postavljanje pet (5) stolova/štandova za prodaju voća i povrća na Trgu Kralja Tomislava u Dugom Ratu (kat. čest. zem. 2258/1 k.o. Duće) ispred prodavaonice “Studenac”.

II. Površina stola/štanda 2,00 m².
Početna mjesečna cijena po stolu/štandu za 2,00 m² = 200,00 kn
Rok korištenja javne površine: 2 godine od dana sklapanja ugovora

III. Ponuda mora sadržavati:

IV. Rok za podnošenje ponuda je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija”, a ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat s naznakom „za natječaj za privremeno korištenje javne površine – ne otvaraj“, na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine te web stranici: https://dugirat.hr/kategorija/natjecaji-i-javni-pozivi/

V. Kriterij za odabir: najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine uz ispunjenje ostalih natječajnih uvjeta.

VI. Pismeni otpravak odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim sudionicima natječaja odmah po donošenju.

KLASA: 022-05/20-01/102
URBROJ: 2155/02-02/1-20-02
Dugi Rat, 13. srpnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.