Search
Close this search box.

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na radno mjesto Pomoćni radnik – radno mjesto IV. kategorije – potkategorija II. – razina 2. – klasifikacijski rang 13., 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

Kandidati na ovaj natječaj dužni su priložiti:

  1. vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
  2.  životopis,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
  4. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  6. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
  7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze u smislu isprava sukladno posebnom propisu kojim je određeno to pravo.


Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 48.f citiranog Zakona.
Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), dužna je dostaviti sve dokaze kojim dokazuje svoj status.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti i dokaz o invaliditetu , s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. citiranog Zakona.

Sve Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočiti izvornik isprava. 

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona. 

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Svaki kandidat bit će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a kandidata (npr. Marko Ivić s OIB-om 12345678901 biti će MI78901) te će pod tom šifrom biti pozvan na testiranje. Na web-stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na  oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Prijave na javni natječaj sa traženim dokazima (obavezno navesti i kontakt broj telefona/mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, s naznakom: »NE OTVARAJ – Prijava na natječaj – POMOĆNI RADNIK“ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima izbora po ovom javnom natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat zadržava se pravo poništenja javnog natječaja, u cijelosti ili djelomično.

Na javni natječaj za prijam u službu Pomoćni radnik u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. 

KLASA: 112-01/23-01/008
URBROJ: 2181-22-03/1-23-001
Dugi Rat, 7. studenog 2023.

Općina Dugi Rat

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.