Search
Close this search box.

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 05. rujna 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

Javna površina na Trgu Sv. Josipa  

 na kat. čest. zem. 2628/1, k.o. Duće, za postavljanje 2 privremena objekta (kioska), namjene cvjećarnica

Skica .png

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
  2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

KLASA: 024-06/22-01/68
URBROJ: 2181-22-2/1-22-1
Dugi Rat, 5. rujna 2022.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.