Search
Close this search box.

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 23. lipnja 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na korištenje se daje slijedeća javna površina:

  1. Javna površina na adresi Poljički trg 1, Dugi Rat

na čest. zem. 2247 k.o. Duće za postavljanje stolova, stolica i suncobrana ispred ugostiteljskog objekta – štekata:

a) Površina „Zimski štekat“ označena crvenom bojom na Skici

b) Površina „Ljetni Štekat“ označena zelenom bojom na Skici

Skica .png

Pismene ponude za korištenje javne površine treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu općine Dugi Rat  bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja – te naznaku za koju javnu površinu daje ponudu odnosno uz naznaku „ za natječaj za korištenje javne površine Poljički trg 1“.

Ponude moraju sadržavati:

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu ponudu čiji ponuditelj udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
  2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

KLASA: 024-06/23-01/11
URBROJ: 2181-22-02/01-23-001
Dugi Rat, 23. lipnja 2023. godine.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.