Search
Close this search box.

Na temelju članka 5. i 9. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj: 1/08 i 4/22) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 31. listopada 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na korištenje se daje slijedeća javna površina:

  1. Javna površina na adresi Poljički trg 1, Dugi Rat

na čest. zem. 2247 k.o. Duće za postavljanje stolova, stolica i suncobrana ispred ugostiteljskog objekta – štekata (skica u prilogu) u zimskom i ljetnom periodu

a) Zimski period

b) Ljetni period

Skica 1 .png

Javni natječaj za korištenje javne površine

  1. Javna površina na adresi Poljička cesta, Dugi Rat

na čest. zem. 2247 k.o. Duće za postavljanje stolova, stolica i suncobrana ispred ugostiteljskog objekta (štekata)

Skica 2 .png

Javni natječaj za korištenje javne površine

Pismene ponude za korištenje javne površine treba dostaviti na protokol Općine ili poslati poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu općine Dugi Rat  bez obzira na način dostave s naznakom – Povjerenstvo za provedbu natječaja – te naznaku za koju javnu površinu daje ponudu odnosno uz naznaku „ za natječaj za korištenje javne površine Poljički trg 1 ili Poljička cesta“.

Ponude moraju sadržavati:

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu ponudu čiji ponuditelj udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  1. najpovoljniji ponuditelj (najviši ponuđeni iznos po m²),
  2. podmirenje svih obveza prema Općini, a posebno u pogledu plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

Općina Dugi Rat zadržava pravo poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima kao ni troškove njihova sudjelovanja u natječaju.

KLASA: 024-06/22-01/90
URBROJ: 2181-22-02/1-22-1
Dugi Rat, 31. listopada 2022. godine.

Općinski načelnik:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.